Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výber a zaobstaranie si psa

20. 9. 2007

1. Výber a zaobstaranie si psa

1.1 Voľba plemena


Výber plemena psa vhodného pre využitie v športovej kynológii ovplyvňuje predovšetkým samotný skúšobný poriadok ZŠK, ktorý definuje aký pes sa môže zúčastniť skúšok. Presný popis udáva skúšobný poriadok a to v tomto znení – článok 3,bod 3. - "Skúšok sa môžu zúčastniť psy pracovných plemien, ale aj psy iných plemien, pokiaľ ich schopnosti im umožňujú príslušný druh a stupeň absolvovať bez ujmy na zdraví. Prihliada sa pritom na ich telesnú stavbu, povahové vlastnosti a praktickú použiteľnosť." -článok 3,bod 4 – Skúšok ktoréhokoľvek druhu sa môže zúčastniť aj pes bez dokázaného pôvodu v prípade, že spĺňa kritériá bodu 3 tohto článku.

Výber plemena musí takisto zohľadňovať jeho charakteristika a využitie za akým bolo plemeno chované a šľachtené. Historický vývoj však ukázal že medzi najvhodnejšie plemená patrí v prvom rade Nemecký Ovčiak a Belgický Ovčiak. Posledné roky sa ostatné pracovné plemená vplyvom rôznych faktorov , zúčastňujú športových podujatí a výcvikovej činnosti výrazne menej. To však nemusí automaticky znamenať ich nevhodnosť alebo nižšiu schopnosť cvičenia. Výber plemena do veľkej miery podmieňujú osobné skúsenosti a osobné sympatie - ktoré sú dôležité pre budúci vzťah majiteľa - psovoda zo svojím psom. Nesmú sa zanedbať aj vlastné možnosti - fyzické a psychické, pretože sú rovnako dôležité pre budúcu dobrú súhru dvojice psovod - pes. Stručné charakteristiky jednotlivých plemien sa v mnohých zdrojoch rozchádzajú a je nemožné generalizovať tieto poznatky na všetkých príslušníkov jednotlivých plemien.

Výbornou cvičiteľnosťou a maximálnou univerzálnosťou vyniká predovšetkým Nemecký ovčiak. V našich podmienkach je historicky najčastejším aktérom kynologických športových podujatí a dodnes je aj najpočetnejšie zastúpeným plemenom. Od vzniku organizovanej športovej kynológie bol jeho chov a zameranie vedené do nemalej miery aj jej nárokmi. Civilný chov Nemeckého ovčiaka u nás, tvoril základňu pre potreby ozbrojených zložiek. Pôvodne, súčasný športový skúšobný poriadok Zväzu športovej kynológie bol koncipovaný podľa potrieb výcviku v ozbrojených zložkách a teda aj v tom pramení pozitívum výberu Nemeckého ovčiaka ako športového psa.

Belgický ovčiak - Malinos, je po Nemeckom ovčiakovi druhým najčastejšie využívaným plemenom v športovej kynológii. Vyniká vysokým temperamentom, vynikajúcou dynamikou a dobrou cvičiteľnosťou. Je to pomerne mladé plemeno a jeho chov u nás nemá dlhú tradíciu. Napriek tomu sa však čo raz viac teší väčšej obľube a je veľmi vhodný pre dynamických a šikovných psovodov. Belgický ovčiak - malinois má svoje špecifiká a nie veľmi vyrovnané vlastnosti v rámci plemena, ale je to určite vhodný výber pre šport aj službu.

Rotwailer - pôvodne strážny a sprievodný pes. Je ťažšej a robustnejšej konštitúcie z prenikavou osobitosťou ktorá pri správnom vedení a zohľadnení jeho povahy je vhodná aj na športové využitie. Má komótnejší prejav, ale pôsobí a aj pracuje s mimoriadnou silou a húževnatosťou. Pri výbere plemena Rotwailer treba dobre zvážiť vlastné fyzické schopnosti a aj skúsenosti. Rotwailer má mimoriadnu pamäť a chyby pri výcviku sa naprávajú veľmi obtiažne.

Veľký Bradáč - podobne ako Rotwailer, avšak je štvorcového formátu čo mu umožňuje veľkú obratnosť a eleganciu. Povahové vlastnosti Veľkého bradáča sú špecifické a rovnako ako u Rotwailera sa chyby pri výcviku naprávajú veľmi ťažko. Veľký bradáč patrí do skúsených rúk a dnes ho vídať na športových podujatiach zriedka. Naviac vyžaduje zvýšenú starostlivosť o svoj exteriér - úpravu srsti.

Doberman - je pružný elegantný a veľmi inteligentný pes. Často sa pri nesprávnom vedení môže javiť ako problematický a nevyspytateľný. Avšak, ak si so svojim psovodom vytvoria správny vzťah ,dokážu sa na športových podujatiach predviesť vynikajúco.

Briard, Erdelteriér, Stredný bradáč a Nemecký boxer síce patria medzi pracovné plemená, ich chov však nie je už niekoľko generácií vedený pracovným smerom. Napriek tomu, aj u týchto plemien sa nachádzajú jedinci, ktorí oplývajú dobrou cvičiteľnosť a predpokladmi pre špičkové výkony. Pri výbere psa z týchto plemien sa treba mimoriadne oboznámiť s rodičmi šteňaťa a takisto aj filozofiou a zameraním chovateľskej stanice.


1.2 Výber chovateľskej stanice a chovateľa


Ak máme jasné a pevné rozhodnutie aké plemeno sme zvolili , je dôležité si vytvoriť prehľad v danom plemene a to po všetkých stránkach. Postup pri získavaní informácií by mal začať u jednotlivých poradcov chovu toho ktorého plemena. Treba získať rady a skúsenosti výcvikárov a ľudí, ktorí sa športovej kynológii venujú už dlhšiu dobu. Ideálne je, keď máme možnosť sa priamo zoznámiť s chovateľmi a ich odchovmi ešte pred tým, ako si vyberáme šteňa.
1.3 Výber šteňaťa


Výber šteňaťa musí byť uvážený a musí mu predchádzať čo možno najviac znalostí o rodičovskom páre. Čím vyššie a viac majú zložených skúšok a čím lepšie majú ocenenia z výstav a bonitácie , tým je väčší predpoklad, že z ich potomkov vyrastú kvalitné psy. Na druhej strane to však neznamená, že z každého potomka rodičov šampiónov, alebo víťazov pretekov, vyrastú dobre cvičiteľní psi, alebo budúci víťazi pretekov. Ideálne je keď sa nám podarí od chovateľa získať čo možno najviac informácií o jeho suke a takisto otcovi šteniat, o priebehu pôrodu, o prvých prejavoch vo vrhu o jeho zdravotnom stave a prospievaní od narodenia až po odber. Seriózny chovatelia nemajú problém sa podeliť aj o nelichotivé skutočnosti, ale ktoré sa objektívne pri každom odchove vyskytujú.

Šteňa, pokiaľ je možné nevyberáme hneď pri prvej návšteve, ale snažíme sa o čo možno najviac návštev chovateľa a vybrané šteňa pozorujeme a hrajeme sa s ním. Rovnako je dôležité šteňa môcť pozorovať pri kŕmení. Už pri tejto najprirodzenejšej činnosti, je možné si utvoriť mienku o vrodenej povahe – s pohľadu dominancie a submisivity, postavenia a hierarchii vo svorke. Rovnako si je dobré všímať vrh pri podnecovaní či už nami, alebo chovateľom a pri podnetoch z okolia. Všetky reakcie nám vedia veľa napovedať o budúcej povahe psa/suky a o jeho vhodnosti pre športový výcvik. Pri výbere do veľkej miery zohrávajú rolu aj sympatie a pocit, ktorý môže byť aj iracionálny, nie však nutne mylný. Ak máme možnosť sa pri výbere oprieť o radu iného už skúseného športového kynológa a chovateľa, je to pre nás len prínosom. Konečnú zodpovednosť a rozhodnutie je však na budúcom psovodovi.

Celkovo stručná charakteristika vhodného šteňaťa by mala obsahovať temperament, záujem o podnety, prejav koristníckeho pudu a vnímavosť. Samozrejmosťou by mal byť dobrý zdravotný stav a celková fyzická kondícia zodpovedajúca veku. Vyvarovať by sme sa mali prejavom dlhotrvajúceho strachu, flegmatickosti a všetkým neprimeraným prejavom plachosti vyplývajúcej z labilnej nervovej sústavy. Správne odlišovať tieto prejavy je možné len skúseným chovateľom alebo psovodom. Pri posudzovaní týchto znakov je podstatné brať do úvahy momentálne podmienky a skutočnosti ktoré môžu mať z daným stavom súvislosť.

O výbere pohlavia – psa alebo suky, by sme mali mať jasno už pred samotným vyberaním si šteňaťa z vrhu. Ku základným odlišnostiam patrí pohlavný cyklus u súk, ďalšie pôsobenie v chove, celkovo fyzickou veľkosťou. Podľa dlhodobých skúseností aj cvičiteľnosťou. Psy bývajú fyzicky mohutnejší a majú tendenciu sa viac presadzovať voči psovodovi. Všetky tieto parametre sú závislé od konkrétneho jedinca a nie vždy platia doslovne. U psov odpadá problém pohlavného cyklu , pribúda však ovplyvnenie pozornosti a výkonnosti, ak sa v mieste športového výkonu nachádzajú suky v ruji alebo sa v tomto mieste pohybovali. Otázka či je pre športový výkon vhodnejšia suka alebo pes, nedáva jednoznačnú odpoveď a skúsenosti vravia, že k vrcholovým výkonom sa je možné dopracovať rovnako so psom ako so sukou. Pri akomkoľvek starostlivom výbere vždy zohráva do určitej miery aj šťastie, nakoľko nie je možné objektívne vedieť, čo z daného zvieraťa vyrastie.


1.4 Ustajnenie , odchov a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti.


Pred samotným zaobstaraním si šteňaťa musíme mať pripravené miesto a všetko čo s chovom a životom psa súvisí. Nároky na držbu a chov psa sú odlišné v domácnosti psovoda, alebo držbu psa v koterci, v psinci ,či v záhrade ,poprípade na veľkom uzatvorenom priestranstve, ako je pozemok okolo rodinného domu či iného objektu. Každá z možností má svoje špecifické nároky na zabezpečenie optimálnych podmienok pre fyzický vývin, rozvoj, výchovu a následný výcvik a športovanie. Spoločným pravidlom však musí byť tak zabezpečený priestor ,režim a starostlivosť, aby nám čo možno najlepšie vytvorili podmienky pre zdravý vývoj a život psa. Miesto ustajnenia má spĺňať hygienické, etologické a sociálne nároky v ktorých sa nesmú vyskytovať faktory, ktoré by mohli zdravý vývoj a život psa negatívne ovplyvňovať. Vyčerpávajúco popísať jednotlivé typy ustajnení nie je predmetom tejto práce, avšak z obsahu nasledujúcich kapitol bude zrejmé na čo sa musí klásť dôraz a v čom sa podmienky ustajnenia musia dodržať, aby výchova výcvik športového psa bola čo najlepšia.

Ku odchovu neoddeliteľne patrí aj zabezpečenie výživy. V dnešnej dobe je na trhu možné zaobstarať jednak suroviny pre vlastnú prípravu kŕmnej dávky a krmivo pripravovať samostatne, alebo je možné využiť komerčne vyrábané kompletné krmivá. Množstvo komerčne priemyselne vyrábaných krmív je veľké a orientovať sa v ich ponuke je nie jednoduché. V každom prípade je potrebné vyberať také produkty, ktoré majú jasne deklarované akostné znaky. Ich zloženie a obsah má byť vhodný pre daný vek, plemeno a záťaž v ktorej pes momentálne je. Rovnako musí tieto podmienky spĺňať aj príprava kŕmnej dávky v domácich podmienkach.

Zdravotná starostlivosť začína už u chovateľa od ktorého si šteňa zaobstarávame. Počnúc prevenciou voči ektoparazitom – pravidelná aplikácia antiparazitných prípravkov. Jednak na telo psa a takisto pravidelná preventívna očista miesta kde psa držíme. Dostupné sú rôzne antiparazitné obojky, kvapkové aplikátory, spreje. Prevencia pred vnútornými parazitmi je možná použitím široko spektrálnych antihelmentík a koprologickým vyšetrením, ktoré nám zabezpečí veterinárny ústav. Pred infekčnými ochoreniami je najúčinnejšia efektívna imunoprofilaxia prevádzaná podľa odporúčaných vakcinačných schém, ktoré majiteľovi psa po konzultáciách odporučí veterinárny lekár. Vakcinačná schéma je začatá už u chovateľa, od ktorého si šteňa zaobstarávame. Je však možné , v odôvodnených prípadoch ju upraviť ,ak v mieste kam si šteňa privezieme je epizootologická situácia odlišná alebo vo väčšej miere riziková. Najvhodnejšie je sa vopred poradiť s veterinárnym lekárom , na ktorého sa budeme počas života psa obracať.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lubos Lubos

(kokso, 9. 7. 2015 13:16)

ty vole, ze *topy*...stena nemas co hadzat do vody a v slovese ypsilon? Kolko mas rokov? By som povedal, ze skus take ze http://www.hrkalka.sk a tam je pesnicka ze pes boby :)

ok, ok, nic v zlom. Ten clanok je perfektne napisany a je jasne ze kazdy psickar ma este navyse vlastne *samanske* zarucene metody ako najst to najlepsie stena, ale dnes mam dojem ze je skor problem najst rodicov s AA

vyber psa

(Pavol, 7. 1. 2015 15:17)

Ak by som predaval stenata ja,tak by ich urcite nikto nrhadzal do vody.Leda tak,ze by som tam hodil toho kupca,

Re: vyber psa

(emor, 7. 1. 2015 22:27)

:))) ono to to Lubos asi nemyslel tak doslovne ale mozno aj hej. no co clovek to nazor :) mozno ze je lubos taky spartansky aj sam k sebe :)

vyber psa

(emor, 25. 1. 2008 19:16)

lubos, akceptujem nazor ze ako si spravne vybrat psa je pod plastom hmly - ale nie preto ze tento plast niekto umelo vytvara, ale preto pretoze este po svete nebehali dvaja rovnaky psi a ani dve ci viac rovnakych steniat. a to co u jedneho stenata je mozno smerodajne a informativne aky dospely pes z neho vyrastie to u druheho vobec nemusi platit.

pes je zivy stale meniaci sa organizmus a akzdy jedinec je nezamenitelny original.

pre vyber psa je vhodne zvazovat ukazovatele moznosti dedicnosti z predkov a rovnako aj jeho vlastnosti ktore su u neho uz mozne vidiet.

popravde ak by ste chceli psa odomna asi by som vam povedal ze pre vas stena nemam. hadzat psa do vody moze byt istou selekciou ..no ja si nemyslim ze prave tou stastnou.

a este jedna vec . ako si vybrat dobreho psa. - nuz pre kazdeho cloveka je dobre nieco ine. a to zase posuva vsetky rady a navody ako si dobreho psa vybrat - do roviny "oplastovanej hmly"


komentar

(lubos, 25. 1. 2008 10:34)

Vsetko je pekne ale nikto nenapisal ako si spravne vybrat psa!Vsetko je len pod plastom hmly.Citujem:vyber jedincov od zdravych rodicov atd.Ale akym sposobom si vybrat psa to vam nikto nenapise.Kto sa tomu venuje si nechava tajomstvo pre seba! Ja uznavam taky nazor ze pr:Hod psa do vody ak sa topy tak je slaby ak nie taketo stena si vyber! Dakujem

wow

(rado, 21. 10. 2007 20:48)

pekna stranka :) najdem tu vela pouceni a novych poznatkov kk2-bikos presov