Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výcvik podľa náplní skúšobných poriadkov a jeho jednotlivých stupňov.

15. 9. 2007

3.1. Stručný prehľad druhov a stupňov skúšok.

Článok 2.uvádza druhy a stupne skúšok.

Na území SR na skúškach spadajúcich pod ZŠK sa vykonávajú a uznávajú skúšky:

 • Vykonané podľa Národného skúšobného poriadku SR (ďalej NSP), ktorý vydal ZŠK.

 • Skúšky vykonané podľa platných medzinárodných skúšobných poriadkov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI), alebo skúšky podľa nemeckého skúšobného poriadku SchH.

 • Náročnosť požiadaviek jednotlivých druhov a stupňov skúšok je primerane a postupne diferencovaná v závislosti od výcvikovej úrovne psov a psovodov. Metodicky a výcvikovo na seba naväzujú a je potrebné sa nimi postupne riadiť a dodržiavať ich.

 • Skúšky konané podľa NSP SR sa podľa charakteristiky požiadaviek delia na:

  - skúšky všestranného výcviku

  - skúšky špeciálneho výcviku

  Z hľadiska využitia v rámci výcvikovej činnosti delíme jednotlivé druhy skúšok, alebo ich stupne na: - skúšky masového charakteru výcvikovej činnosti. Sem patria skúšky - skúška základného minima (ZM), skúšky všestranného výcviku 1 - 3 stupňa (SVV1 - 3) skúšky psov malých plemien všetkých stupňov (ZMMP, SMP1 a SMP2)

  - skúšky špeciálnej výcvikovej činnosti. Sem patria skúšky - skúška psa stopára (SPS), skúška psa obranára (SPO) .Toto rozdelenie sa premieta predovšetkým v náročnosti podmienok pre daný druh a stupeň skúšok.

 • Skúška základného minima (ZM) slúži len na overenie budúcej možnej upotrebiteľnosti vo všestrannom výcviku.

 • Skúšky všestranného výcviku (SVV stupne 1 – 3) sú zamerané na všestranné použitie psov. Ich tri stupne po stránke metodicko-výcvikovej na seba nadväzujú a preto sa musia absolvovať postupne.

 • Skúšky špeciálne umožňujú uplatniť sa psom s mimoriadne vyvinutými schopnosťami, alebo keď ich uplatnenie je nasmerované k ich špeciálnemu využitiu. V znení NSP sa jedná skúšky a ich stupne: skúšky psov malých plemien ( ZMMP, SMP 1 – 2) , skúška psa stopára ( SPS), skúška psa obranára (SPO) a ďalšie druhy špeciálnych skúšok, ktoré v prípade potreby a po schválení ZŠK môžu byť vydané ako príloha k NSP.

 • Skúška Základné minimum psov malých plemien (ZMMP) slúži ako najnižší stupeň overenia upotrebiteľnosti psov malých plemien.

 • Skúšky psov malých plemien (ZMMP, SMP 1 – 2) podľa výcvikových stupňov po metodicko-výcvikovej stránke na seba nadväzujú a uskutočňujú sa postupne.

 • Skúška psa stopára (SPS) je zameraná na využitie mimoriadnych pachových dispozícií psa.

 • Skúška psa obranára (SPO) je zameraná na využitie mimoriadnych obranných dispozícii psa.

 • Medzinárodné skúšky sa uskutočňujú podľa platných skúšobných poriadkov vydaných FCI.

 • Pre účely získania titulu CACIT je to skúška IPO, pre CACT skúška SVV3.

 • Skúšky uvedené v bode 1. tohto článku, sa považujú za skúšky celoštátne a ich vyhodnocovanie, ako i delegovanie rozhodcov zabezpečuje ZŠK.