Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národný skúšobný poriadok ZŠK-SR prvá časť

12. 8. 2007

NÁRODNÝ SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE PSOV PRACOVNÝCH PLEMIEN

Platný od 1. januára 2006

ČASŤ I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

Oddiel I. Skúšky psov, ich organizovanie a spôsob uskutočňovania.

Článok 1. Definícia niektorých názvov

1.Skúšky psov sú verejné a samostatné podujatia. Konajú sa za účelom preverenia a stanovenia spôsobilosti psov pracovných plemien a ich psovodov.

2.Pod pojmom skúška, je potrebné chápať nielen skúšku samotnú, ale aj termín „kynologická súťaž „ (ďalej len „súťaž“). Táto musí byť uskutočňovaná a posudzovaná  v znení tohto Skúšobného poriadku.

3.Pod pojmom druh skúšky, sa rozumejú skúšky uskutočňované podľa tohto skúšobného poriadku, napr. skúšky všestranného výcviku.

4.Stupne skúšok toho istého druhu označujú arabské číslice, napr. skúška druhého stupňa.

5.Výcviková značka označuje skratkou druh a stupeň skúšky, napr. SVV1- skúška všestranného výcviku prvého stupňa.

6.Výcviková známka vyjadruje dosiahnutý celkový stupeň pripravenosti psa v danej skúške, napr. DOBRE.

7.Časťou skúšky (disciplínou), označujeme celok, ktorý zahŕňa jednotlivé cviky spravidla jedného zamerania, napr. obrana.

8.Cvikom označujeme jednoduchú, alebo zložitú činnosť psa, ktorú vykonáva na povel psovoda, či v situácii, ktorá sa tiež stáva podnetom k činnosti psa, napr. prepad pri strážení figuranta.

9.Pachové práce. Táto disciplína zahŕňa cviky, ktoré priamo súvisia s využitím schopnosti psa v oblasti jeho čuchu.

10.Poslušnosť. Táto disciplína zahŕňa predovšetkým cviky spojené s ovládateľnosťou psa, alebo tie, ktoré sú spojené s preverením jeho pohybových, či iných schopností.

11.Obrana. V tejto disciplíne ide o cviky, pri ktorých sa využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť, nebojácnosť, ale aj ovládateľnosť psa, prípadne sa preveruje jeho schopnosť samostatných reakcií.

12.Špeciálne cviky. Táto časť obsahuje cviky so špeciálnym zameraním  k účelom príslušnej skúšky.

13.Psovod. Je osobou, ktorá na skúškach psa vedie a usmerňuje jeho činnosť.

14.Súpiska psovodov a psov. Je to tlačivo, ktoré obsahuje požadované údaje o psovodoch a psoch prihlásených na skúšky.

15.Usporiadateľom skúšky je základná organizácia, (alebo Predsedníctvom ZŠK poverený jeho orgán), ktorá skúšky z poverenia ZŠK organizuje a zabezpečuje.

16.Štartovné je poplatok, ktorý psovod poukáže usporiadateľov, ako úhradu nákladov spojenú s uskutočnením skúšok. Výšku stanovuje usporiadateľ. Jeho horná hranica môže byť odporúčaná príslušným orgánom ZŠK. V takomto prípade je povinnosťou usporiadateľa toto odporúčanie dodržať.

17.Vedúci skúšok. Je ním spravidla člen usporiadajúcej organizácie, alebo osoba zastupujúca orgán ZŠK. Zastupuje usporiadateľa pri príprave, počas priebehu akcie a pri jej likvidovaní.

18.Pomocník je osoba ktorá pri skúškach vykonáva čiastkové pomocné úlohy spojené s ich usporiadaním.

19.Figurant. Pri uskutočňovaní cvikov obrany predstavuje osobu podozrivú z trestnej činnosti, alebo páchateľa tejto činnosti.

20.Kladač. Osoba, ktorá pri vykonávaní pachových prác vyžadujúcich cudziu osobu, predstavuje a vykonáva činnosť osoby podozrivej z trestného činu, alebo páchateľa tejto činnosti.  

21.Pomocník. Je to osoba (osoby) určená vedúcim skúšok, alebo delegovaná v zmysle smerníc ZŠK, ktorá zabezpečuje pomocnú činnosť pri realizácii skúšok, napr. strelec pri cvikoch poslušnosti, vedúci cvičebného priestoru, atď.

22.Rozhodca pre výkon psov (ďalej len rozhodca). Je riadny člen ZŠK, ktorý preskúša a vyhodnotí prácu psovodov a činnosť psov počas skúšok a zapisuje hodnotenie výkonu figurantov do ich preukazov, ako aj do súpisky v správe rtozhodcu.

23.Hlavný rozhodca. Je rozhodca, ktorého deleguje orgán ZŠK, aby riadil a zastupoval rozhodcov tam, kde je na akciu delegovaný minimálne jeden ďalší rozhodca.

24.Športový komisár. Osoba ktorá z poverenia zodpovedného orgánu ZŠK kontroluje zabezpečenie, priebeh a vyhodnotenie uskutočňovanej akcie v celom rozsahu.

25.Delegujúci orgán môže na ktorúkoľvek akciu delegovať pozorovateľa, ktorého práva a povinnosti upravuje interná smernica ZŠK.

26.Delegujúci orgán. Je príslušný orgán ZŠK, ktorý v rámci SR deleguje rozhodcov, hlavného rozhodcu, či pomocníkov. Tento orgán zároveň má povinnosť viesť evidenciu, vyhodnocuje a zverejňuje štatistické výsledky  z týchto podujatí.

27.Potvrdenie o vykonanej skúške. Je to  tlačivo, do ktorého rozhodca zaznamená údaje o akcii, prevedie  identifikáciu usporiadateľa, psovoda, psa, údaje o čiastkových výsledkoch cvikov, disciplín, o celkovom výsledku, o dosiahnutej výcvikovej značke a známke. Jeho platnosť osvedčuje podpisom aj vedúci skúšok.

28.Športový kalendár. Slúži záujemcom ako informačný materiál o tom, kedy a kde sa konajú skúšky psov, kynologické akcie a ktorí rozhodcovia, príp. figuranti,  sú na príslušnú akciu ZŠK delegovaní. Spracúva a vydáva ho orgán ZŠK spravidla na začiatku výcvikovej sezóny.

Článok 2. Druhy a stupne skúšok

1.Na území SR na skúškach spadajúcich pod ZŠK sa vykonávajú a uznávajú skúšky:

a)Vykonané podľa Národného skúšobného poriadku SR (ďalej NSP), ktorý vydal ZŠK.

b)Skúšky vykonané podľa platných medzinárodných skúšobných poriadkov vydaných Medzinárodnou kynologickou federáciou (FCI), alebo skúšky podľa nemeckého skúšobného poriadku SchH.

2.Náročnosť požiadaviek jednotlivých druhov a stupňov skúšok je  primerane a postupne diferencovaná v závislosti od výcvikovej úrovne psov a psovodov. Metodicky a výcvikovo na seba naväzujú a je potrebné sa nimi postupne riadiť a dodržiavať ich.

3.Skúšky konané podľa NSP SR sa podľa charakteristiky požiadaviek delia na:

a)skúšky  všestranného výcviku

b)skúšky špeciálneho výcviku  

4.Z hľadiska využitia v rámci výcvikovej činnosti delíme jednotlivé druhy skúšok, alebo ich stupne na:

a)skúšky masového charakteru výcvikovej činnosti. Sem patria skúšky:

a)skúška základného minima (ZM)

b)skúšky všestranného výcviku 1 - 3 stupňa              

                (SVV1 - 3)     

c)skúšky psov malých plemien všetkých   

                stupňov (ZMMP, SMP1 a SMP2)

b)skúšky špeciálnej výcvikovej činnosti. Sem patria   

     skúšky:

a)skúška psa stopára (SPS)

b)skúška psa obranára (SPO)

Toto rozdelenie sa premieta predovšetkým v náročnosti podmienok pre daný druh a stupeň skúšok.

29.Skúška základného minima (ZM) slúži len na overenie budúcej možnej upotrebiteľnosti vo všestrannom výcviku.

30.Skúšky všestranného výcviku (SVV stupne 1 – 3) sú zamerané na všestranné použitie psov. Ich tri stupne po stránke metodicko-výcvikovej na seba nadväzujú a preto sa musia absolvovať postupne.

31.Skúšky špeciálne umožňujú uplatniť sa psom s mimoriadne vyvinutými schopnosťami, alebo keď ich uplatnenie je nasmerované k ich špeciálnemu využitiu. V znení NSP sa jedná skúšky a ich stupne:

a)skúšky psov malých plemien ( ZMMP, SMP 1 – 2)

b)skúška psa stopára ( SPS)

c)skúška psa obranára (SPO)

d)ďalšie druhy špeciálnych skúšok, ktoré v prípade potreby a po schválení ZŠK môžu byť vydané ako príloha k NSP.

32.Skúška Základné minimum psov malých plemien (ZMMP) slúži ako najnižší stupeň overenia upotrebiteľnosti psov malých plemien.

33.Skúšky psov malých plemien (ZMMP, SMP 1 – 2) podľa výcvikových stupňov po metodicko-výcvikovej stránke na seba nadväzujú a uskutočňujú sa postupne.

34.Skúška psa stopára (SPS) je zameraná na využitie mimoriadnych pachových dispozícií psa.

35.Skúška psa obranára (SPO) je zameraná na využitie mimoriadnych obranných dispozícii psa.

36.Medzinárodné skúšky sa uskutočňujú podľa platných skúšobných poriadkov vydaných FCI.

37.Pre účely získania titulu CACIT je to skúška IPO, pre CACT skúška SVV3.

38.Skúšky uvedené v bode 1. tohto článku, sa považujú za skúšky celoštátne a ich vyhodnocovanie, ako i delegovanie rozhodcov zabezpečuje ZŠK.     

Článok 3. Podmienky účasti psovodov a psov na skúškach

1.Psa  na skúškach môže viesť len ten psovod, ktorý pozná ustanovenia príslušného skúšobného poriadku a ktorý je schopný psa zvládnuť aj za mimoriadnych okolností. Ak sa v priebehu skúšok prejavia hrubé neznalosti skúšobného poriadku psovodom, prípadne aj prejavy nezvládnutia psa samotného, rozhodca je oprávnený psovoda a psa zo skúšok vylúčiť.

2.Psovod zodpovedá za všetky škody, ktoré pes spôsobí na majetku, či zdraví osôb.

3.Skúšok sa môžu zúčastniť psy pracovných plemien, ale aj psy iných plemien,  pokiaľ ich schopnosti im umožňujú príslušný druh a stupeň absolvovať  bez ujmy na zdraví. Prihliada sa pritom na ich telesnú stavbu, povahové vlastnosti a praktickú použiteľnosť.

4.Skúšok ktoréhokoľvek druhu sa môže zúčastniť aj pes bez dokázaného pôvodu v prípade, že spĺňa kritériá bodu 3 tohto článku.

5.Účasť psovodov v rámci územia SR nie je regionálne obmedzená.

6.Psy chorí, suky v druhej polovici gravidity (pokiaľ je tento stav viditeľný), ako i suky do jedného mesiaca po pôrode, sa ku skúškam nepripúšťajú. Rozhodca má rovnako právo odvolať zo skúšky psa, ktorý sa v ich priebehu zraní a jeho zranenie mu znemožňuje  skúšky dokončiť.

7.Háravé suky sú na skúšky pripustené len za predpokladu, že sa ich preskúšanie vykoná oddelene od psov. Psovod je povinný na hárajúcu sa suku ešte pred zahájením skúšok upozorniť vedúceho skúšok.

8.Háravá suka nesmie prísť do priestorov pachových prác, výcvikových priestorov, ale ani tam, kde sa nachádzajú psy absolvujúci skúšky. Pokiaľ psovod háravej suky toto ustanovenie nedodrží, skúšku mu organizátor neumožní vykonať, ani keď už má úspešne zvládnuté jednotlivé disciplíny. Pokiaľ je týmto priestupkom majiteľa háravej suky postihnutý iný psovod, rozhodca na túto skutočnosť môže brať zreteľ.

9.Organizátor skúšok je povinný dodržiavať pred a počas uskutočnenia skúšok všetky predpisy a nariadenia veterinárnej správy. Od účastníkov skúšok má právo požadovať predloženie platného očkovacieho preukazu, resp. dokladov potrebných na presun z miesta ustajnenia psa do miesta konania skúšok. V prípade ich nepredloženia, neumožní psovodovi a psovi na skúšky nastúpiť.

10.Najnižší vek psov pre jednotlivé druhy a stupne skúšok určujú kritériá pre vykonanie skúšok.

11.Pes môže v jeden deň nastúpiť len na jednu skúšku.

12.Pokiaľ pes nastupuje na viacstupňovú skúšku toho istého druhu, môže vykonať skúšku vyššieho stupňa len za predpokladu, že úspešne absolvoval skúšku nižšieho stupňa a dosiahol vekový limit.

13.V prípade, že pes úspešne splnil podmienky skúšky, zapíše mu rozhodca výcvikovú známku do pracovného listu, resp. preukazu pôvodu. Dodatočné plnenie skúšky ZM po úspešnom absolvovaní skúšky SVV1 už nie je možné.

14.Ak pes na skúškach neuspeje, môže ich opakovať. Časový odstup opakovania skúšok, ako i počet neúspešných opakovaní nie je určený.

15.Konanie skúšok sa zverejňuje v Športovom kalendári, kde sa vyznačuje:

a)miesto a dátum konania

b)druh, prípadne stupne skúšok

c)meno a adresa vedúceho skúšok

16.Prihláška sa podáva písomnou formou najneskôr 14 dní pred usporiadaním skúšok vedúcemu skúšok. Podaním prihlášky sa psovod automaticky zaväzuje uhradiť štartovné v plnej výške a to aj v prípade, že sa na skúšky nedostaví.

17.Prednostné právo účasti na skúškach majú členovia základných organizácií a kynologických klubov začlenených do ZŠK.  

18.Usporiadateľ akcie môže prihlášku odmietnuť len v prípadoch , uvedených v článku 16, bod 2. Vedúci akcie je povinný neprijatú prihlášku pred akciou predložiť rozhodcovi.

19.Štartovný poplatok pre nečlenov ZŠK môže byť zvýšený o 100%.

20.Usporiadateľ má právo štartovné nevyberať, alebo ho znížiť pre  jednotlivých účastníkov akcie.

Článok 4. Usporiadateľ skúšok, prípustný počet psov

1.Usporiadateľom skúšok zaradených do skupiny masového charakteru výcvikovej činnosti (ZM, ZMMP, SVV1 – 3, SMP 1- 3), môže byť každá základná organizácia, alebo kynologický klub ZŠK.

2.Usporiadateľom skúšok špeciálnej výcvikovej činnosti  ( SPO, SPS) môže byť rovnako každá základná organizácia, alebo kynologický klub ZŠK. Tieto skúšky nemusia byť uskutočnené samostatne, ale musia byť posúdené delegovaným rozhodcom s právomocou tento druh skúšky posudzovať. Za rovnakých podmienok môžu byť posudzované skúšky ZMMP a SMP 1 –  2.

3.Usporiadateľom Medzinárodných skúšok je ZŠK. Tento môže uskutočnením akcie poveriť základnú organizáciu ZŠK a musí ich posúdiť rozhodca s príslušnou aprobáciou.

4.Na to, aby sa skúšky podľa NSP mohli konať, je potrebný minimálny počet 3 psov, maximálny počet je 10 psov.  Jeden rozhodca v deň konania akcie u jedného organizátora nesmie posúdiť viac ako 10 psov. Výnimkou je súťaž, kde posúdenie psov nad limit je možné.

Článok 5. Plánovanie výcvikových akcií, športový kalendár

1.Skúšky sa môžu konať len za predpokladu ich včasného plánovania a zaradenia do Športového kalendára.

2.Konajú sa buď ako samostatné skúšky, alebo ako iné akcie (súťaže). Musia však byť zverejnené v Športovom kalendári a musí byť na ne delegovaný rozhodca s príslušnou aprobáciou.

3.Na dobu prechodnú je možné požiadať o mimoriadne pridelenie termínu skúšok bez zverejnenia v Športovom kalendári, termín a miesto však musia byť zverejnené na www.stránke  ešte pred dátumom konania skúšok.  Rozhodcu v tomto prípade deleguje zodpovedajúci orgán ZŠK.

4.Ak sa súťaž uverejní v Športovom kalendári so zadaním skúšky, potom si takáto akcia musí zachovať charakter skúšky v celom rozsahu (všetky disciplíny a všetky cviky) a musí byť na ňu delegovaný rozhodca ZŠK a taktiež je povinnosťou rozhodcu spracovať všetky administratívne náležitosti ako pri skúške / súpiska, potvrdenia o vykonanej skúške/.

5.Skúšky je možné plánovať na obdobie spravidla od 1.marca do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, prípadne podľa klimatických podmienok.

6.Skúšky sa môžu konať len v dňoch pracovného voľna, alebo pokoja.  Táto zásada sa nevzťahuje na skúšky, ktoré boli naplánované a sú uskutočňované v rámci kynologických táborov, alebo u ozbrojených zložiek, pokiaľ sú uvedené v Športovom kalendári a ZŠK na ne deleguje rozhodcu.

7.Vo svojom návrhu plánu skúšok usporiadateľ uvádza:

a)názov regiónu

b)miesto a dátum konania skúšok

c)názov usporiadajúcej organizácie

d)druh (prípadne aj stupeň) skúšok

e)meno a adresu vedúceho akcie, telefón, resp. mobil

8.Termín predloženia návrhu plánu akcie určujú osobité Smernice ZŠK.

9.V rámci kynologickej akcie a za predpokladu väčšieho počtu psov, môže usporiadateľ na jeden deň naplánovať dve i viac druhov skúšok, za predpokladu delegovania príslušného počtu rozhodcov.  V takom prípade je nutné, aby boli na jednotlivých akciách rovnaké druhy, resp. stupne skúšok.

10.Pokiaľ v jeden deň vykonáva usporiadateľ viac akcií, musí pre každú zabezpečiť samostatného vedúceho akcie, zodpovedajúce priestory, pomôcky a pomocníkov.

11.Športový kalendár sa vydáva v jednom cykle pre príslušný kalendárny rok. Prípadné zmeny upravuje osobitná Smernica ZŠK.

12.Konečnú koordináciu termínov, miesta konania a delegovanie rozhodcov, príp. pomocníkov, uskutočňuje ZŠK, ktorý tiež zodpovedá za včasné vydanie a zverejnenie Športového kalendára.

13.Návrhy konania skúšok podľa medzinárodného skúšobného poriadku  rovnako postupujú usporiadajúce organizácie ZŠK, ktorý vydá a zverejní kalendár medzinárodných skúšok. Tento môže tvoriť časť Športového kalendára.

14.Súčasťou športového kalendára je adresár rozhodcov s uverejnením ich adresy, resp. kontaktu na nich rovnako ako aj  vedúcich akcií s kontaktom na nich. Zoznam a kvalifikácia figurantov bude uverejnená v periodickej tlači a na www.stránke.

Článok 6. Delegovanie rozhodcov, vedúcich akcií, pomocníkov

1.Na každý termín skúšok sa deleguje vždy jeden rozhodca, ktorý posudzuje a vyhodnocuje prácu psovodov a činnosť  psov v celom rozsahu skúšky a jej stupňa.

2.Na skúškach musí celú prácu psovoda a činnosť psa vždy posúdiť len jeden rozhodca. Na akcii je možné, aby posudzovali viacerí rozhodcovia, ale vždy tak, aby jeden rozhodca posúdil celú disciplínu u všetkých zúčastnených psovodov a psov. Výsledok schvaľuje v takomto prípade hlavný rozhodca.

3.Na skúšky a akcie konané podľa NSP deleguje rozhodcov ZŠK.

4.Na skúšky podľa Medzinárodného skúšobného poriadku a Nemeckého národného skúšobného poriadku rozhodcov deleguje ZŠK.

5.Delegovanie na skúšky sa uskutočňuje v súvislosti so schvaľovaním Športového kalendára vždy na celý kalendárny rok.

6.Meno a bydlisko sa usporiadateľovi oznamuje prostredníctvom Športového kalendára pre príslušný kalendárny rok.

7.Pri každej akcii sa uvádza: dátum  a miesto akcie, druh skúšok, meno a adresu vedúceho akcie a meno rozhodcu. Adresár rozhodcov tvorí prílohu športového kalendára.

8.Športový kalendár sa zasiela každej ZO a rozhodcom z výkonu, pre ktorých má platnosť delegačného listu.

9.Ak rozhodca nemôže v odôvodnených prípadoch delegovanie na skúšky prijať, uvedenú skutočnosť oznámi usporiadateľovi a delegujúcemu orgánu.

10.Delegujúci orgán je povinný  zabezpečiť nového rozhodcu s rovnakou aprobáciou. Je neprípustné, aby nového rozhodcu vyhľadávala organizácia usporiadajúca skúšky, či rozhodca samotný.

11.V prípade, že pre krátkosť času delegujúci orgán nie je schopný zabezpečiť náhradného rozhodcu, alebo tento sa v termíne skúšok nedostaví, usporiadateľovi sa po dohode s delegujúcim orgánom poskytne náhradný termín na uskutočnenie akcie. Termín náhradného konania skúšok musí byť vopred zverejnený na www. stránke ZŠK.

12.Na akciu môže ZŠK delegovať aj pomocníkov, pokiaľ význam a dôležitosť akcie si takéto delegovanie vyžadujú. Túto skutočnosť delegujúci orgán oznámi vedúcemu akcie najneskôr tri týždne pred jej uskutočnením. Figurant figurujúci na akcii musí mať príslušnú kvalifikáciu, ktorú pred skúškou dokladuje rozhodcovi.

13.V prípade, že pomocník sa na akcii nemôže zúčastniť, oznámi túto skutočnosť delegujúcemu orgánu najneskôr 14 dní pred dátumom konania akcie.

Článok 7.  Miesto usporiadania skúšok

1.Skúšky psov (poslušnosť a obrana) prebiehajú na cvičisku kde sú výcvikové pomôcky.

2.Cvičisko nemožno použiť na pachové disciplíny.

3.Skúšky sa môžu v celom rozsahu uskutočniť aj v teréne (mimo cvičiska), pokiaľ terén svojou konfiguráciou plne vyhovuje predpísanému druhu skúšok. Rovnako je možné využiť prírodné prekážky, pokiaľ sú svojimi rozmermi a tvarom zodpovedajúce skúšobnému poriadku.

Článok 8.  Výstroj psov, priestory, náradie a pomôcky

1.Pre všetky druhy a stupne psov je určený nasledovný základný výstroj psa:

a)náhubok

b)hladký retiazkový, alebo kožený obojok (v priebehu celých skúšok nesmie byť zapnutý na sťahovanie).

c)dostatočne pevné vodidlo

d)hrudníkový, alebo slabinový postroj určený výlučne na stopovanie

e)stopovacia šnúra z vhodného materiálu a s dĺžkou najmenej 10 metrov

f)aportovacie predmety tak, ako ich uvádza tento skúšobný poriadok.

g)špeciálny výstroj, pokiaľ je uvádzaný týmto skúšobným poriadkom, alebo jeho prílohami.

2.Psovod rozhoduje o použití, či nepoužití náhubku počas celých skúšok.

3.Je zakázané používať prostriedky a pomôcky, ktoré ovplyvňujú výkon psa počas celých skúšok, rovnako, ako mať ich pri sebe (ostnatý, či elektrický obojok, hračky, potrava pre psa a pod.).  

4.Cvičebné priestory svojimi rozmermi a prostredím musia zodpovedať požiadavkám predpísaných cvikov.

5.Druh cvičebného náradia a pomôcok  ako aj ich rozmery sú uvedené v obrazovej časti tohto skúšobného poriadku.

Článok 9.  Poradie a posudzovanie cvikov

1.Na skúškach sa spravidla skúšajú disciplíny v poradí: pachové práce, poslušnosť, obrana, alebo špeciálne práce.

2.Podľa potreby a nutnosti možno poradie časti skúšok, rovnako i cvikov prispôsobiť  podmienkam organizovania akcie. Inak sa odporúča dodržiavať poradie disciplín i cvikov tak, ako to predpisuje tento skúšobný poriadok..

3.Je neprípustné absolvovať bez prestávky všetky disciplíny s jedným psom. Medzi nástupom na jednotlivé disciplíny  musí byť prestávka minimálne 20 minút. Do tohto času môže byť zarátaný čas presunu na iné pracovisko.

4.Poradie nástupu psovodov a psov k jednotlivým častiam skúšky sa určí dohodou medzi psovodmi. V sporných prípadoch sa poradie žrebuje ešte pred začatím skúšok a v ich priebehu sa už nesmie meniť.

5.Poradie nástupu na pachové disciplíny sa vždy určí losovaním medzi psovodmi nastupujúcimi na rovnaký stupeň skúšky. Toto ustanovenie neplatí pre vypracovanie vlastných stôp.

6.Jednotlivé druhy a formy povelov sa vydávajú psom jasne a presne podľa pokynov rozhodcu. Povelová technika je uvedená v článku 52. a 53. tohto SP.

7.Na skúškach je možné viesť a posúdiť len tých psov, ktorí sú uvedení na súpiske ešte pred jej zahájením.

8.V riadne odôvodnených prípadoch je možné ešte pred započatím skúšok meniť osobu psovoda. Počas skúšok je už akákoľvek zmena zakázaná.

9.Pokiaľ sú nepriaznivé klimatické podmienky (víchrica, teploty pod – 15°C, nad 35°C, sneh na terénoch pre pachové práce), je rozhodca oprávnený skúšky prerušiť, alebo ich ani nezačať. V takom prípade je organizácii poskytnutý náhradný termín tak, ako je to uvedené v článku 6. bod 11.

Článok 10. Záznamy o skúškach

1.Rozsah skúšky a počet bodov je uvedený v kritériách pri jednotlivých stupňoch skúšky

2.Rozhodca zaznamenáva hodnotenie práce psovoda a činnosti psa do Potvrdenia o vykonanej skúške. (Predpísané tlačivo ZŠK).

3.Potvrdenie sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom originál spolu so Súpiskou je rozhodca povinný do  14 dní odoslať delegujúcemu orgánu, a kópiu obdrží psovod.  Potvrdenia sa vypisujú a zasielajú aj pri neúspešnom absolvovaní skúšky.

4.Záznam o vykonanej skúške rozhodca zapisuje do pracovného listu (knižky), alebo do samotného preukazu pôvodu. Pre psov, ktorý PP nevlastnia, je dokladom Potvrdenie o vykonanej skúške.

5.Rozhodca je povinný  zo závažných dôvodov odmietnuť zápis o vykonaní skúšky, zadržať preukaz pôvodu (podozrenie z podvodu.) a tento so zdôvodnením odoslať delegujúcemu orgánu.  Delegujúci orgán je povinný prijať potrebné nápravné opatrenia.

6.Delegujúce orgány na konci kalendárneho roku vydávajú tlačou štatistický prehľad o vykonávaní skúškovej činnosti za uplynulú sezónu.  

Článok 11. Určenie výcvikovej známky a značky

1.Výsledné poradie psov sa na skúškach neurčuje.

2.Súčet dosiahnutého bodového hodnotenia jednotlivých cvikov a častí  skúšky stanoví hodnotenie celej skúšky. Toto hodnotenie sa zapisuje do Potvrdenia o vykonanej skúšky, rovnako i do pracovného listu /knižky/, či preukazu pôvodu psa vo forme výcvikovej značky a výcvikovej známky.

3.Výcviková značka, ktorá je  skratkou druhu a stupňa skúšky.

4.Výcviková značka môže byť udelená a zapísaná len za predpokladu, že pes v každej disciplíne dosiahol minimálne 70% dosažiteľných bodov a nebol v zmysle tohto SP odvolaný zo skúšok.

5.Skúška musí byť  hodnotená nedostatočne za týchto podmienok:

a)ak pes v ktorejkoľvek disciplíne nedosiahne 70% z dosažiteľných bodov.

b)pes sa vzdiali spod vplyvu psovoda a tento ho ani na tretí povel nedokáže privolať. Pokyny na  privolanie dáva rozhodca vo vhodných intervaloch.

c)pes zlyhá v obrane pri cviku odolnosť. Nedostatočné hodnotenie musí byť zadané aj vtedy, keby celkový súčet bodov v obrane dosiahol limit 70% dosažiteľných bodov.

d)ak pes prejaví strach , alebo bojazlivosť pri streľbe do tej miery, že to zjavne prekáža v ďalšej jeho výkonnosti.

e)ak  psovod hrubým spôsobom poruší ustanovenia tohto SP (trestanie psa, používanie, či prítomnosť zakázaných pomôcok, nerešpektovanie pokynov rozhodcu, či vedúceho skúšok.).

f)ak pes je agresívny a zároveň neovládateľný do tej miery, že to zjavne prekáža v jeho ďalšej výkonnosti.

6.Výsledná známka vyjadruje stupeň spôsobilosti psovoda a psa a má označenie:

a)Výborne (skratka V.)

b)Veľmi dobre (VD.)

c)Dobre (D)

d)Uspokojivo (U)

e)Nedostatočne (N)

7.Maximálne počty jednotlivých bodov z jednotlivých cvikov, či disciplín uvádzajú kritériá jednotlivých skúšok a ich stupňov.

8.Na akciách konaných podľa tohto SP o poradí vždy rozhoduje celkový počet bodov. Pri rovnosti bodov  rozhoduje vyšší počet bodov v disciplínách v  poradí: obrana, stopa, poslušnosť. Ak je aj tu zhoda, rozhoduje lós.

Článok 12. Platnosť výcvikovej známky

1.Úspešným splnením ktorejkoľvek skúšky, či jej stupňa sa dokazuje úroveň vycvičenosti psa.

2.Platnosť zápisu konkrétneho druhu a stupňa skúšky, ako i výcvikovej známky je doživotná vždy pre konkrétneho psa. Sú však povolené aj ďalšie zápisy skúšky najvyššie dosiahnutého stupňa.

3.Platnosť výcvikovej známky, druhu a stupňa skúšky pre chovateľskú činnosť, určujú špecifické podmienky chovateľského a zápisného poriadku príslušného chovateľského klubu.

Článok 13. Účasť divákov, odmeny, sťažnosti

1.Aj keď sú skúšky verejnou akciou, vstup divákov je povolený len na miesta určené vedúcim skúšok po dohode s rozhodcom. Spravidla sa jedná o miesta, odkiaľ nerušia priebeh akcie a prácu psovodov a činnosť psov.

2.Diváci nesmú ovplyvňovať prácu psovodov a činnosť psov odovzdávaním rôznych údajov, vplývať na psov povelmi, ap. V prípade, že k takémuto nedostatku dôjde, divák je z priestorov vykázaný a rozhodca môže dať výkon takto ovplyvnenej dvojice zopakovať.

3.Usporiadateľ akcie môže úspešných psovodov odmeniť cenami.

4.V celoštátnom meradle sa úspešní psovodi a psy môžu vyhodnocovať

5.Hodnotenie a výrok rozhodcu sú konečné a protest proti nemu je neprípustný.

6.V odôvodnených prípadoch môže podať sťažnosť na rozhodcu  vedúci akcie, ak:

a.rozhodca nedodržal ustanovenie skúšobného poriadku

b.správanie sa rozhodcu sa nezlučuje s výkonom a poslaním jeho funkcie.

7.Podanie sťažnosti proti rozhodcovi, musí vedúci akcie oznámiť rozhodcovi bezprostredne po skončení akcie.

8.Písomná sťažnosť je spísaná vedúcim akcie za prítomnosti rozhodcu trojmo, a nezáleží, či ju rozhodca podpíše:

a)originál sa zasiela delegujúcemu orgánu,

b)prvá kopia ostáva vedúcemu akcie

c)druhú kópiu obdrží rozhodca

9.Ak je na akcii prítomný športový komisár, je prizvaný k spísaniu sťažnosti.

10.Sťažnosť musí byť podpísaná vedúcim akcie a štatutárnym zástupcom usporiadajúcej organizácie a doručená delegujúcemu orgánu do troch dní po uskutočnení akcie.

ODDIEL II. Práva a povinnosti zúčastnených osôb

Článok 14.  Práva psovoda

1.Prihlásiť sa na skúšky kdekoľvek na území SR a zúčastniť sa ich v priebehu celého trvania.

2.Psovod má právo byť posúdený a vyhodnotený aj vtedy, ak v niektorej disciplíne nedosiahol 70%

     dosažiteľných bodov. Toto právo stráca ak pes zlyhá   

     v zmysle článku 11. odsek 5., písmena b, c, d, e.

3.V odôvodnených prípadoch určiť za seba náhradníka, ktorý s prihláseným psom absolvuje kompletnú skúšku.

4.Dostať všetky potrebné pokyny a informácie týkajúce sa organizácie a priebehu skúšok.

5.Osobne sa obracať na rozhodcu s neodkladnými otázkami týkajúcimi sa vykonania cvikov a ich opakovania. V ostatných prípadoch sa obracia na rozhodcu, usporiadateľov, či pomocníkov len prostredníctvom vedúceho akcie.

6.Na konci skúšok žiadať odôvodnenie bodových strát vykonaných cvikov psom, ktorého na skúškach viedol.   

7.Žiadať rozhodcu o doporučenie výcvikových metód, ktoré by odstránili chyby, ktoré mu boli vytýkané pri posudzovaní.

8.Zapísať úspešne zloženú skúšku a obdržať o jej vykonaní kópiu Potvrdenia.

Článok 15. Povinnosti psovoda

1.Psovod musí poznať znenie SP a riadiť sa jeho ustanoveniami.

2.Podať Prihlášku na skúšky vedúcemu akcie uvedenému v Kalendári akcií.

3.V Prihláške uviesť všetky potrebné údaje o sebe a o psovi.

4.Zaplatiť štartovné a to i vtom prípade, ak sa na skúšky nedostavil.

5.Dostaviť sa na skúšky zavčasu a byť osobne prítomný v celom ich priebehu.

6.Počas celej doby konania skúšok plniť pokyny rozhodcu, vedúceho skúšok, ako i vedúcim skúšok povereného usporiadateľa.

7.Počas celej akcie byť disciplinovaný vo vlastnom konaní i v konaní k iným prítomným ľuďom.

8.Nezatajovať rozhodcovi, vedúcemu skúšok , alebo iným funkcionárom žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na účasť, členstvo v ZŠK, alebo na posudzovanie, či samotný výkon psa.

9.Byť si vedomý skutočnosti, že porušenie ktorejkoľvek z povinností psovoda môže byť dôvodom na ukončenie vykonávanej skúšky.

10.Počas celej akcie sa zdržať požívania látok, ktoré by  ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej akcie.

Článok 16. Práva usporiadateľa.

1.Plánovať skúšky a iné akcie, žiadať na ne delegovanie rozhodcov, prípadne pomocníkov.

2.Preskúmať došlé Prihlášky psovodov a odmietnuť ich len v prípadoch:

a)ak už počet prihlásených prekročil limit 10 súťažiacich

b)prihláška je podaná neskoro, nečitateľne, bez požadovaných údajov

c)ak psovod neprevedie úhradu štartovného

3.Určiť výšku štartovného v súlade s doporučením ZŠK a v súlade s článkom 3, body 18 a 19.

4.Žiadať od psovoda úhradu štartovného aj v tom prípade, ak sa na skúšky nedostavil.

5.V odôvodnených prípadoch odvolať skúšky. O tejto skutočnosti bezodkladne informovať psovodov, rozhodcu, pomocníkov a delegujúci orgán.

6.Určiť vedúceho akcie a všetkých pomocníkov, pokiaľ nie sú určení delegujúcim orgánom.

7.Vylúčiť z akcie divákov, pokiaľ bránia, alebo inak ovplyvňujú výkon psovodov a psov.

8.Prostredníctvom vedúceho akcie informovať aktérov o priebehu a výsledku akcie.

9.Prostredníctvom vedúceho akcie podať sťažnosť na konanie rozhodcu, či iného aktéra delegovaného ZŠK, ak je na to dôvod.    

10.Požiadať o náhradný termín v prípadoch, keď nemohol byť delegovaný rozhodca, alebo keď sa rozhodca na akciu nedostavil.

Článok 17. Povinnosti usporiadateľa.

1.Zabezpečiť včasné plánovanie akcie. V pláne uviesť druh a stupeň skúšky.

2.Určiť vedúceho akcie, jeho meno, adresu, vrátane jeho kontaktu. Tieto údaje tvoria súčasť Športového kalendára.

3.Zabezpečiť si od ZŠK tlačivá potrebné k akcii (Súpisku psovodov a psov a Potvrdenia o vykonanej skúške, príp. ďalšie potrebné doklady) v dostatočnom množstve. Tieto pred zahájením akcie v spolupráci s vedúcim akcie vyplniť a odovzdať rozhodcovi.

4.Ak je plánovaných na jeden termín rovnakým usporiadateľom viac akcií, určiť pre každú akciu osobitného vedúceho akcie.

5.Určiť všetkých pomocníkov potrebných pre danú akciu, pokiaľ nie sú delegovaní ZŠK.

6.Zabezpečiť zodpovedajúci priestor pre výkon skúšok, rovnako aj všetky pomôcky a náradie tak, aby zodpovedali predpísaným podmienkam tohto SP.

7.Zaistiť bezpečnosť priebehu celej akcie tak, aby nenastali škody na majetku, alebo zdraví účastníkov skúšok, prípadne tretích osôb.

8.Najmenej 14 dní vopred oznámiť delegovaným funkcionárom, ako aj prihláseným psovodom bližšie informácie o uskutočnení akcie.

9.Dodržať stanovený program akcie.

10.Delegovaným funkcionárom uhradiť náležitosti podľa Smerníc ZŠK a to aj v prípade, keď bola akcia prerušená, alebo odvolaná z dôvodov poveternostných, nedostatočného zabezpečenia, veterinárnej situácie, nezabezpečenia pomocníkov, prekážok, či náradia.

11.V prípade  nutnosti odvolania akcie je usporiadateľ, alebo poverená organizácia osobitne povinná:

a)oznámiť ZŠK odvolanie akcie a dôvody, prečo sa tak stalo

b)odvolanie včas oznámiť všetkým účastníkom akcie

12.Prostredníctvom vedúceho akcie oznámiť rozhodcovi, že proti jeho počínaniu bude vznesená sťažnosť.

13.Umiestnenie pachových prác oznámiť dotknutým osobám ( vlastníci, užívatelia, nájomcovia pozemkov, miestny úrad, poľovnícke združenie, ap.)

 

Článok 18. Práva vedúceho akcie

1.V odôvodnených prípadoch odmietnuť funkciu vedúceho skúšok.

2.V čase pred akciou, počas nej a pri jej likvidovaní zastupovať usporiadateľa

3.Sprostredkovať styk rozhodcu, usporiadateľov , psovodov a pomocníkov.

4.Po dohode s rozhodcom vyhlásiť program akcie.

5.Hneď po skončení akcie informovať účastníkov a divákov o jej výsledkoch.

6.Na odporúčanie usporiadateľa skúšok, oznámiť rozhodcovi, že proti jeho počínaniu na akcii bude proti nemu vznesená sťažnosť a túto podpísať.

Článok 19.  Povinnosti vedúceho akcie

1.Poznať SP a riadiť sa jeho ustanoveniami.

2.Zavčasu sa dostaviť na miesto konania akcie a zodpovedne vykonávať funkciu vedúceho akcie.

3.Najneskôr týždeň pred konaním akcie upovedomiť usporiadateľa o prípadných dôvodoch, ktoré mu bránia, alebo znemožňujú výkon funkcie vedúceho akcie.

4.Dbať, aby všetci účastníci akcie dodržiavali ustanovenia SP.

5.Zabezpečovať styk rozhodcu, usporiadateľa, psovodov a pomocníkov pred a počas akcie, ako aj pri jej likvidovaní.

6..Vybrať a zabezpečiť vhodné priestory a terény na vykonanie akcie v potrebnom rozsahu, pripraviť a zabezpečiť výcvikové pomôcky a materiál tak, aby zodpovedal podmienkam akcie.

7.Psovodom a divákom určiť priestor, odkiaľ môžu sledovať priebeh akcie a určiť miesto zhromaždenia psovodov.

8.Pred začiatkom akcie odovzdať rozhodcovi vyplnenú Súpisku psovodov a psov, preukazy o pôvode prihlásených psov a ostatný dokladový materiál, ako aj Prihlášky na akciu neprijatých psovodov.

9.Neumožniť štart majiteľovi psa, alebo psovodovi, pokiaľ bolo za strany ZŠK voči nemu započaté disciplinárne konanie.

10.Dbať na disciplinované a športové vystupovanie účastníkov akcie a divákov.

11.V odôvodnených prípadoch na žiadosť rozhodcu, alebo usporiadateľa vykázať z priestorov akcie  diváka, alebo divákov, ktorí svojim správaním ohrozujú priebeh akcie.

12.Nezasahovať do odbornej činnosti rozhodcu.

13.Neprezradzovať účastníkom akcie také skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh akcie.

14.Neprihlásiť sa na akciu ako psovod.

15.Počas celej akcie sa zdržať požívania látok, ktoré by ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej akcie.

Článok 20.  Práva pomocníka

1.V odôvodnených prípadoch odmietnuť delegovanie pre výkon určených mu úloh.

2.V odôvodnených prípadoch žiadať vedúceho akcie o uvoľnenie z funkcie pomocníka aj v priebehu akcie.

3.V zmysle platných Smerníc ZŠK žiadať  od usporiadateľa úhradu náležitostí a to i vtedy, ak sa akcia nekonala a správa o tom mu nebola zavčasu doručená.

Článok 21.  Povinnosti pomocníka

1.Poznať SP a pri výkone svojej funkcie sa riadiť všetkými jeho ustanoveniami, ako i internými Smernicami ZŠK pojednávajúcimi o výkone funkcii pomocníka (Štatút figuranta, atď.).

2.Na akciu sa dostaviť zavčasu a po celú dobu trvania akcie byť k dispozícii vedúcemu akcie.

3.Upovedomiť delegujúci orgán a usporiadateľa o príčinách, ktoré mu nedovoľujú výkon funkcie na ktorú bol delegovaný a to najmenej 14 dní pred termínom konania akcie.

4.Plniť úlohy vyplývajúce mu z titulu funkcie a riadiť sa pokynmi vedúceho akcie.

5.Na akcii sa stáva figurant asistentom rozhodcu a svoju činnosť vykonáva podľa pokynov rozhodcu.

6.Neprezradzovať účastníkom akcie skutočnosti, ktoré by ovplyvnili jej regulárny priebeh.

7.V rokovaní s účastníkmi akcie byť disciplinovaný.

8.Neprihlásiť sa na skúšky ako psovod.

9.Nevystupovať ako kladač stôp, či figurant voči psom, ktorých je majiteľom, alebo ktorí sú vo vlastníctve členov spoločnej domácnosti v ktorej žije.

10.Počas celej akcie sa zdržať požívania látok, ktoré by ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej akcie.

Článok 22.  Práva rozhodcu

1.V odôvodnených prípadoch odmietnuť delegovanie.

2.Odmietnuť započatie, či dokončenie akcie, pokiaľ priestory, terény, náradie, alebo pomôcky nezodpovedajú požiadavkám skúšok a ich náprava či výmena napriek jeho upozorneniu nebola vykonaná.

3.Prerušiť, alebo aj nezačať akciu v prípade vážnych klimatických zmien, nedisciplinovanosti účastníkov akcie, alebo divákov.

4.Požiadať vedúceho akcie o odvolanie psovoda, alebo diváka v prípade hrubého porušenia ustanovení  tohto SP, alebo v prípade nedisciplinovanosti.

5.Odmietnuť zapísať skúšku, ak sa naplnila podstata článku 11, bod 5 tohto SP. Odmietnutie zápisu uvedie v správe pre delegujúci orgán a k správe priloží aj prípadné zadržané Preukazy o pôvode.

6.Žiadať zopakovanie cviku, ak je to nutné pre jeho správne posúdenie.

7.Vykonávať funkciu pomocníka v pachových disciplínách. Funkciu pomocníka v obrane môže vykonávať tiež, ale len ak je v súlade so Štatútom figuranta.

8.Podpisovať čestné uznania a diplomy.

9.Žiadať usporiadateľa o uhradenie náležitostí podľa platných Smerníc ZŠK a to aj vtedy, ak sa akcia neuskutočnila, alebo bola prerušená, alebo ak rozhodca neobdržal včas vyrozumenie o odvolaní akcie.

Článok 23. Povinnosti rozhodcu.

1.Upovedomiť delegujúci orgán o zmenách svojho bydliska, telefónneho čísla, zdravotného stavu, ako aj o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie akcie na ktorú bol delegovaný.

2.Poznať znenie tohto SP, dodržiavať všetky jeho ustanovenia a rovnako i pokyny a Smernice ZŠK pre hodnotenie činnosti práce psovodov a psov.

3.Prijať delegovanie a vykonávať funkciu rozhodcu na pridelenej akcii.

4.Ak nastanú okolnosti, ktoré bránia rozhodcovi prijať delegovanie, musí upovedomiť o tejto skutočnosti delegujúci orgán a usporiadateľa akcie o tejto skutočnosti najneskôr 14 dní pred jej konaním. V prípade doručenia  zvláštneho delegačného listu musí svoju odpoveď zaslať obratom. Športový kalendár uverejnený pre každý výcvikový rok zvlášť, zverejní podmienky postupu rozhodcu pri zabezpečení náhrady v prípade, že nemôže delegovanie prijať.

5.Dostaviť sa najmenej 30 minút pred začiatkom skúšok na miesto ich konania.      

6.Pred zahájením akcie prevziať od vedúceho akcie Súpisku psovodov a psov a ďalších dokladových materiálov (preukazy pôvodu a pod.).          

7.Overiť si dokumentáciu a aj jej správnosť prostredníctvom vedúceho akcie a skontrolovať identitu psov.

8.V Súpiske vyznačiť zmeny, ktoré nastali tesne pred začiatkom akcie a túto skutočnosť zdôrazniť v správe pre delegujúci orgán.

9.Zadržať a odovzdať Preukaz o pôvode delegujúcemu orgánu, ak zistí nedostatky v záznamoch, alebo v prípade podozrenia z podvodu, či falšovania.

10.Ešte pred zahájením akcie skontrolovať spôsobilosť cvičebných priestorov, pomôcok, náradia a platnosť preukazov figurantov.

11.Zostaviť program akcie, prerokovať ho s vedúcim akcie a dbať na jeho dodržiavanie.

12.Po dohode s vedúcim akcie stanoviť poradie cvikov podľa druhov a stupňov skúšok.

13.V súčinnosti s vedúcim akcie trvať na dodržiavaní ustanovení SP, predchádzať ich prípadnému narušovaniu. V prípade, že k nemu dôjde, zavčasu odstrániť prípadné nedostatky.

14.Urobiť organizačnú a inštruktážnu poradu s vedúcim akcie a pomocníkmi. O programe akcie informovať na zahájení psovodov.

15.Vyžrebovať poradie psovodov a psov pre pachové disciplíny, okrem vlastných stôp.

16.Verejne vyhodnotiť priebeh skúšok a výsledky na záver akcie oznámiť nastúpeným aktérom. Ak psovodi o to požiadajú, doporučiť im rady a pokyny na odstránenie chýb, ktoré im pri posudzovaní vytkol.

17.Vyhotoviť Potvrdenia o vykonanej skúške  každým psovodom v dvoch exemplároch, s určením:   

a)originál pre delegujúci orgán

b)kópia pre psovoda

18.Urobiť záznamy o úspešnosti vykonaných skúšok do pracovných knižiek psov, alebo do preukazov pôvodu s uvedením všetkých údajov, značky a známky.

19.Doplniť o potrebné údaje Súpisku psovodov a psov.

20.Do 14 dní po uskutočnení akcii zaslať delegujúcemu orgánu všetky Potvrdenia o vykonanej skúške, Súpisky psovodov a psov a vlastnej správy o priebehu akcie.

21.Previesť záznam a hodnotenie do Preukazu figuranta.

22.Zo skúšok vylúčiť, či nepripustiť psovodov, ktorí porušili ustanovenia SP.

23.Riadiť sa pokynmi hlavného rozhodcu, či športového komisára, pokiaľ bol na akciu delegujúcim orgánom určený, ako aj dodržiavať všetky Smernice a nariadenia ZŠK smerujúce k výkonu funkcie rozhodcu.

24.Odmietnuť posúdiť svojich psov, ako aj psov rodinných príslušníkov a členov spoločnej domácnosti.

25.Počas celej akcie sa zdržať požívania látok, ktoré by  ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej  akcie.

Článok 24.  Práva hlavného rozhodcu

1.Pre hlavného rozhodcu platia všetky práva rozhodcu uvedené v článku 22. Práva rozhodcu.

2.Odvolať z posudzovania rozhodcu, pokiaľ jeho rozhodnutia porušujú ustanovenia SP, Smerníc pre posudzovanie, alebo sám rozhodca hrubo porušuje disciplínu.

3.Určiť pracovnú náplň rozhodcom, pokiaľ nebola konkrétne určená delegujúcim orgánom.

4.Za zbor rozhodcov podpisovať čestné uznania, diplomy a pod.

Článok 25.  Povinnosti hlavného rozhodcu

1.Pre hlavného rozhodcu platia všetky povinnosti uvedené v článku 23. Povinnosti rozhodcu.

2.Riadi a usmerňuje všetku činnosť rozhodcov posudzujúcich na akcii.

3.Sprostredkuje činnosť medzi usporiadateľom, vedúcim akcie a rozhodcami.

4.Zasiela celkovú správu spolu s čiastkovými správami jednotlivých rozhodcov o vykonanej akcii.

Článok 26.  Práva športového komisára

1.V odôvodnených prípadoch odmietnuť svoje delegovanie.

2.Vyžadovať od vedúceho akcie a od rozhodcov predloženie celkovej skúškovej dokumentácie, program akcie a celkové hodnotenie práce psovodov a psov.

3.Vo výnimočných prípadoch prevziať a vykonávať funkciu hlavného rozhodcu, alebo rozhodcu. V týchto prípadoch sa potom na športového komisára vzťahujú všetky práva hlavného rozhodcu, alebo rozhodcu.

4.Žiadať úhradu náležitostí podľa platných Smerníc.

Článok 27.  Povinnosti športového komisára

1.Poznať a riadiť sa znením SP, Smerníc a pokynov pre hodnotenie práce psovodov a psov.

2.Prijať svoje delegovanie a vykonávať funkciu športového komisára.

3.Dostaviť sa na miesto konania zavčasu podľa pokynov delegujúceho orgánu a ohlásiť vedúcemu akcie svoju prítomnosť na akcii.

4.Kontrolovať prácu všetkých funkcionárov a činovníkov zúčastnených na akcii, spôsoby organizácie akcie a realizáciu SP a príslušných smerníc.

5.V odôvodnených prípadoch odvolať rozhodcu, alebo hlavného rozhodcu, prevziať a vykonávať ich funkciu, alebo akciu ukončiť.

6.Najneskôr do 7 dní podať delegujúcemu orgánu správu o uskutočnenej akcii.

7.V prípade prevzatia funkcie hlavného rozhodcu, preberá tiež všetky jeho povinnosti.

8.Počas celej akcie sa zdržiavať požívania látok, ktoré by ovplyvnili jeho konanie, či priebeh samotnej akcie.

Článok 28.  Práva delegujúceho orgánu

1.Delegovať rozhodcov, vedúcich akcií, pomocníkov a športových komisárov.

2.V odôvodnených prípadoch odvolať konanie akcie, ktorá už bola schválená zaradením do Športového kalendára.

3.Doporučovať maximálnu výšku štartovného pre výcvikové akcie.

4.Na základe výsledkov vo výcvikovej činnosti navrhovať ZŠK zmeny, či úpravy Smerníc pre hodnotenie práce psovodov a činnosť psov.

5.Rešpektovať a vykonávať opatrenia vo veci sťažností, nedostatkoch v záznamoch o preukazoch pôvodu, správach o priebehu akcie a pod.

6.Na akcie delegovať pozorovateľov, ktorých právomoci a povinnosti vymedzuje interná Smernica ZŠK.

Článok 29.  Povinnosti delegujúceho orgánu

1.Koordinovať plán akcií, určiť miesto a termíny vrcholových akcií, či skúšok.

2.V určenej lehote zverejniť Športový kalendár.

3.V súlade so Športovým kalendárom na úseku svojej pôsobnosti zabezpečiť delegovanie rozhodcov, vedúcich akcií, pomocníkov, či športových komisárov.

4.Na úseku svojej pôsobnosti kontrolovať Správy rozhodcov, navrhovať a uskutočňovať  prostred-     níctvom komisií ZŠK potrebné opatrenia. Rovnako postupovať pri riešení sťažností na postup rozhodcov, či iných účastníkov skúšok a súťaží.

Časť II. Metodika a popis vykonávania cvikov,

povelová technika a  hodnotenie cvikov.