Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národný skúšobný poriadok ZŠK-SR tretia časť

10. 8. 2007
Nadpis 1

Oddiel III. Cviky obrany

Článok 43. Výstroj a činnosť figuranta.

 1. Pri cvikoch obrany preberá úlohu páchateľa pomocník - figurant. Jeho práva a povinnosti sú uvedené v článku č. 20 a 21.

 2. Na ochranu svojho tela používa figurant ochranný oblek, ktorý mu musí umožňovať voľný a prirodzený pohyb. Ďalšou pomôckou je ochranný rukáv, ktorého vhodnosť musí pred započatím obrany schváliť rozhodca.

 3. Na skúškach nie je povolené používať oblek typu Ring.

 4. Figurant ako zbraň používa len mäkkú (soft) palicu.

 5. Figurant pri označovaní miesta úkrytu psom nesmie psa na úkryt upozorňovať žiadnym spôsobom. V úkryte je povinný zachovať pasivitu, psa nesmie dráždiť a ani inak na neho pôsobiť, aby zotrval v jeho prítomnosti. Môže si však telo chrániť pred psom ochranným rukávom, ale nesmie ním psa provokovať k zákroku.

 6. Pri cvikoch obrany, kde pes stráži, nesmie figurant pohybom žiadnej časti svojho tela psa vyprovokovať k útoku.

 7. Pri cvikoch prehliadka, výsluch a doprevádzanie páchateľa sa figurant riadi pokynmi psovoda, ak pred samotným započatím cvikov obrany nebol rozhodcom inštruovaný inak. O tom však musí rozhodca upovedomiť psovoda pri samotnom hlásení sa k cvikom obrany.

 8. Pri všetkých cvikoch, kde skúšobný poriadok predpisuje prepad psa či psovoda, alebo útek, je figurant povinný vyčkať až do povelu rozhodcu a až tak vykonať zákrok.

 9. Pri cvikoch prepad pri prehliadke, prepad pri stretnutí, prepad pri sprevádzaní, pri samotnom protiútoku, či cviku odolnosť psa, figurant pred samotným zákrokom zafixuje ochranný rukáv na tele vo výške hrudnej kosti, mierne špičkou dole a plynulým rýchlym behom postupuje až do okamihu zákroku psa proti nemu. Útočiacemu psovi nesmie ochranný rukáv podsúvať, odchytávať ho naň, pred zákrokom uhýbať rukou, či celým telom. Vo fáze samotného zákroku sa figurant musí vyvarovať akejkoľvek činnosti, ktorá by napomáhala psovi pri zákroku. Zákrok musí figurant umožniť previesť psovi tak, aby schopnosti a vlohy psa mohli byť rozhodcom objektívne a neskreslene posúdené.

 10. Pri cviku samostatné zadržanie (hladké), figurant beží od psa otočený chrbtom, ruku s ochranným rukávom nesie prirodzeným pohybom, nesmie ju pred psom skrývať pred telom, ale ani niesť upažene.

 11. Bezprostredne po samotnom zákroku, figurant psa spravidla vypúšťa mimo os svojho tela doprava, alebo doľava a pokračuje v kladení prirodzeného odporu. Pri práci so psom pracuje figurant celým telom až do pokynu na ukončenie boja, ktorý vydáva rozhodca. Počas boja sa figurant má vyvarovať vláčeniu psa, niekoľko krokov na vyrovnanie stability je však povolených. Boj má byť realizovaný prirodzenou formou pohybu a má imitovať skutočný zákrok. Nie je rozhodujúce, či boj prebieha tak, že pes stojí na všetkých štyroch končatinách, alebo len na zadných a počas boja sa o figuranta opiera prednými. Figurant musí počas spomínaného boja uplatniť na psa spolu s fyzickým bojom aj psychický nátlak, aby bola preverená aj táto stránka jeho odolnosti.

 12. Po pokyne od rozhodcu na ukončenie boja, prestáva figurant klásť odpor, a to aj vtedy, keď pes nepúšťa, resp. keď aj napriek pokynom psovoda na pustenie, pes zotrváva v boji. Je dôležité, aby rozdiel medzi bojom a prechodom do fázy kľudu bol výrazný. Rovnako je figurant povinný sa správať aj pri cviku stráženie páchateľa (páchateľov), tam kde je predpísané automatické pustenie a následné dostráženie.

 13. Tam, kde skúšobný poriadok pri danom cviku predpisuje úder (údery), tento figurant zasadí primeranou silou a výrazným náprahom sponad hlavy. Údery vedie figurant kolmo zhora len na miesta od kohútika po koreň chvosta intenzitou primeranou druhu a stupňu skúšky. Tam, kde je predpísaných úderov viac, tieto zasadzuje rovnakou intenzitou s odstupom asi 5 sekúnd. Pri boji so psom môže palicu používať ako výstražný prvok, ale mimo predpísaných úderov sa ňou nesmie psa dotýkať. Po ukončení boja spustí ruku s palicou pozdĺž tela.

 14. Všade tam, kde je predpísaný boj figuranta a psa, môže figurant používať primeraný hlasový prejav.

 15. Pokiaľ figurant pri zákroku, alebo počas boja spadne, je na posúdení rozhodcu, či dá cvik zopakovať.


Článok 44. Odhalenie páchateľa.

 1. Prieskum terénu. Cieľom cviku je, aby pes v určenom priestore aktívne vyhľadal osobu (osoby), ktoré sa tam nachádzajú.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom zaujmú základný postoj na začiatku pochodovej osi, ktorá vedie pomysleným stredom prehľadávaného priestoru. Na pokyn rozhodcu, psovod vysiela psa striedavo doprava a doľava do strán kolmo na pochodovú os. Sám psovod postupuje po pochodovej osi bez zastavovania sa. Rýchlosť svojho postupu môže korigovať s rýchlosťou postupu psa. Psovod usmerňuje psa k prieskumu povelmi a posunkami na vysielanie i spätné privolanie. Spolu s povelom je povolené jedno oslovenie psa menom. Činnosť psa musí byť rýchla, presná a presvedčivá. Počas postupu psovod nesmie opustiť os postupu a bez zastavovania sa musí po nej postupovať až dovtedy, kým pes nájdenú osobu nevystaví a neoznačí. Akonáhle sa tak stane, psovod sa zastaví v smere pochodu a čaká na povel rozhodcu. Tu sa hodnotenie cviku prieskumu terénu končí.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Pri prieskume terénu sa dáva prednosť prírodnému, primerane členitému a neprehľadnému terénu. Je však možné vykonávať prieskum aj na umelé úkryty. Rozmery prehľadávaného uvádza každý stupeň skúšky zvlášť. Pokiaľ sa vykonáva prieskum terénu v prírodných podmienkach, rozhodca postupuje po osi pochodu za psovodom a v prehľadávanom priestore sa s výnimkou figuranta nesmie nachádzať žiadna osoba. Ak je prieskum vykonávaný na umelé úkryty, rozhodca môže zaujať svoje stanovisko tak, aby videl na úkryt figuranta, musí však byť od neho vzdialený minimálne 10 metrov a musí sa vyvarovať akýchkoľvek prejavov, ktoré by ovplyvnili výkon psa. Pes sa pri prieskume nemá dostávať za psovoda, ale ani jeho postup smerom dopredu by nemal byť vo väčšej vzdialenosti ako 20 m kolmo na os postupu. O umiestnení úkrytu figuranta (figurantov) rozhoduje rozhodca. Časový limit na prieskum terénu a rozmery prehľadávaného priestoru predpisujú kritériá jednotlivých skúšok. Psovod môže opustiť os postupu len výnimočne, ak mu v tom napr. bráni terénna prekážka, a pod. Pokiaľ psovod prešiel úkryt figuranta o viac ako 20 m za kolmicu vedenú k pochodovej osi a pes figuranta nenašiel, alebo aspoň nevystavil pokladá sa cvik za nesplnený a nie je mu umožnené vykonávať ďalší prieskum, aj keď časový limit pre tento cvik nevypršal. V takomto prípade sa cvik anuluje a pokračuje sa ďalej až cvikmi c.- e.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes hľadanú osobu nenájde, pes nejaví o prieskum záujem, psovod prejde úkryt figuranta o viac ako 20 m po pochodovej osi, pri vyhľadávaní prekročí časový limit.

Hrubé chyby: pes nevykonáva prieskum plánovite, pes míňa úkryt figuranta, psovod opúšťa os postupu o viac ako 3 kroky, pes opúšťa vyhradený priestor, ale ešte je ovládateľný.

Drobné chyby: malé chyby pri plánovitom prehľadávaní, pes sa pri prieskume dostáva za, alebo ďaleko pred psovoda, stopovanie, psovod opúšťa os postupu do 3 krokov, pomocné povely, ďalšie drobné nedostatky spojené s vykonávaním cviku.

 1. Označenie osoby (osôb). Cieľom cviku je, aby pes psovodovi svojim správaním označil psovodovi miesto úkrytu osoby, alebo osôb. Na tento účel sa (čiastočnú výnimku tvorí skúška ZM) sa využíva výlučne hlasový prejav psa.

Prevedenie: Cvik bezprostredne naväzuje na cvik prieskum terénu. Okamžite po objavení úkrytu s figurantom musí pes nájdenú osobu intenzívne vyštekávať (alebo strážiť) až do príchodu psovoda. Nesmie pritom s figurantom strácať vizuálny kontakt. Na pokyn rozhodcu psovod opustí miesto na pochodovej osi a čo najkratšou cestou, pokojným krokom prejde k označenému úkrytu, postaví sa krok za psa a na ďalší pokyn rozhodcu odvolá psa k nohe. Zaujatím základného postoja je hodnotenie cviku ukončené.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes nesmie figuranta obťažovať, skákať na neho ani ho hrýzť. Psovod nesmie vydávať žiadne povely vedúce k zotrvaniu psa pri figurantovi. V prípade, že pes po čiastočnom vyštekaní, ale ešte pred príchodom psovoda sa vzdiali od pomocníka viac ako 5 metrov, cvik vyštekanie sa hodnotí ako nesplnený, ale dosiahnuté body za prieskum terénu sa priznávajú a psovod pokračuje v ďalších cvikoch. Ak pes figuranta opustí ešte pred vyštekaním (ani nevystaví), cviky prieskum terénu a vyštekanie sa nehodnotia. Psovod psa privolá k nohe a pokračuje cvikmi c – e.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes osobu neoznačí, pes po označení od osoby odíde na vzdialenosť väčšiu ako 5 m, psovod ovplyvní psa k označeniu osoby, či k zotrvaniu pri nej, pes osobu tvrdo napadne a nepustí (výnimka skúška ZM)

Hrubé chyby : pes osobu len vystaví, pes osobu striedavo napáda a vyštekáva, jednotlivé, prerušované štekanie, pes osobu nestráži, pes sa od osoby vzdiali do vzdialenosti 5 m.

Drobné chyby: nesúvislé štekanie, nižšia vytrvalosť, mierny dotyk na figuranta, ap.


Článok 45. Zaistenie páchateľa

 1. Prehliadka páchateľa.

  Cieľom cviku je zaistiť bezpečnosť psovoda pri jeho

  kontakte s páchateľom.

Prevedenie: Cvik naväzuje na cvik vyštekanie. Psovod so psom sediacim pri jeho ľavej nohe vyzve figuranta, aby vystúpil z úkrytu, pokojne ostal stáť, dal si ruky nad hlavu a odhodil zbraň. Keď figurant zaujme požadovanú polohu, psovod položí psa do ľahu čelne proti figurantovi vo vzdialenosti 3 – 5 m, figuranta obíde a pozorne odzadu prehliadne jeho odev, prípadne ho odzbrojí. Po skončení prehliadky sa postaví sa čelne k figurantovi tak, že pes, figurant a psovod tvoria vrcholové body rovnostranného trojuholníka. Tu sa cvik prehliadka páchateľa končí.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Počas udeľovania pokynov figurantovi, môže psovod pridržiavať psa za obojok. Psovod sa musí vyvarovať vstúpiť medzi figuranta a psa. Pokiaľ figurant neodhodí zbraň, po príchode k nemu psovod túto odoberá ako prvú. Nie je prípustné aby figurant zaujal inú polohu ako v stoji. Pes počas stráženia nesmie štekať.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes osobu pred, alebo počas prehliadky bezdôvodne napadne, psovod ponechá pri psovi súčasť výstroja, alebo akýkoľvek iný predmet.

Hrubé chyba: pes opustí miesto, ale figuranta nenapadne, pes neprejavuje dostatočnú ostražitosť pri strážení, psovod bráni psovi vo výhľade.

Drobné chyby : chvíľkové odvracanie pozornosti psa od figuranta, malé zmeny polohy, štekanie psa, neprimeraná vzdialenosť psa, psovod prehliadku len naznačuje, ap.

 1. Výsluch páchateľa.

  Cieľom cviku je zaistiť bezpečnosť psovoda pri jeho

  kontakte s páchateľom.

Prevedenie : Cvik bezprostredne nadväzuje na prehliadku. Psovod sa informuje na dôvod prítomnosti figuranta, prípadne žiada od neho doklady. Potom sa miernym oblúčikom vráti ku psovi a priradí sa k jeho pravému boku. Psa si posadí k nohe a tu hodnotenie cviku končí. Pes má ostražito sledovať dianie a nesmie svojou nedisciplinovanosťou rušiť psovoda.

Pripomienky k prevedeniu cviku: psovod počas celého cviku nesmie prekážať psovi vo výhľade. Pes počas výsluchu nemá štekať.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes figuranta počas výsluchu bezdôvodne napadne.

Hrubé chyby: pes opustí miest, ale figuranta nenapadne, pes je nedostatočne ostražitý, psovod bráni psovi vo výhľade.

Drobné chyby: chvíľková strata pozornosti, malé zmeny polohy, štekanie psa, nepresné prisadnutie, ap.

 1. Prepadnutie psovoda pri prehliadke.

  Cieľom cviku je zákrok psa, ktorým musí zabrániť

  figurantovi pokračovať v útoku na psovoda počas

  prehliadky.

Prevedenie: Počas prehliadky, na pokyn rozhodcu, prevedie figurant prudký obrat na tú stranu, na ktorej nemá ochranný rukáv a snaží sa napadnúť psovoda. Pes má okamžitým razantným záhryzom bez povelu psovoda znemožniť ďalšiu činnosť figurantovi. Na povel rozhodcu prestáva figurant klásť odpor a na ďalší povel rozhodcu psovod odvolá psa k nohe. Na pokyn psovoda figurant odstúpi do primeranej vzdialenosti, psovod psa položí a dokončí prehliadku. Na prehliadku bezprostredne naväzuje výsluch figuranta.

Pripomienky k prevedeniu cviku: psovod sa sám aktívne nebráni a celý zákrok sa ponecháva na výkone psa.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes osobu ešte pred prepadom bezdôvodne napadne, pes po prepade nevykoná zákrok, pes v boji zlyhá a nechá sa vytlačiť, pes nepúšťa ani na tretí povel, resp. na pustenie je nutná fyzická pomoc psovoda.

Hrubé chyby: váhavý, alebo málo razantný zákrok, psovod dáva k zákroku povel.

Drobné chyby: štekanie pred zákrokom, neochotné púšťanie, pes po pustení napáda, pomocné povely, ap.

Skúška SVV2.

 1. Sprevádzanie páchateľa.

  Cieľom cviku je zaistiť bezpečnosť psovoda pri

  sprevádzaní páchateľa.

Prevedenie: Cvik naväzuje na výsluch páchateľa. Psovod so psom sediacim pri jeho ľavej nohe vyzve figuranta aby pokojne kráčal predpísaným smerom. Psovi dáva povel k nohe a obaja nasledujú pohybujúceho sa figuranta až do doby, kým ich rozhodca nezastaví povelom. Pes má figuranta počas sprevádzania pozorne strážiť. Na pokyn rozhodcu sa figurant, psovod a pes zastavia zaujmú základný postoj a hodnotenie cviku sa končí.

Pripomienky k prevedeniu cviku: psovod počas udeľovania pokynov figurantovi môže držať psa za obojok. Psovod so psom si majú udržiavať vzdialenosť 3 – 5 m počas celého sprevádzania. Dĺžka sprevádzania je najmenej 50 krokov a jej smer a tvar určuje rozhodca. Pes má byť počas celého sprevádzania ostražitý, nesmie ale opustiť úroveň ľavej nohy psovoda a nesmie štekať. Podľa požiadaviek skúšky sa sprevádza jedna, alebo viac osôb.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: pes osobu počas sprevádzania bezdôvodne napadne.

Hrubé chyby: pes je málo ostražitý, pes vyráža, ale nenapáda, pes opustí ľavú nohu psovoda viac ako na dĺžku tela.

Drobné chyby: nepresnosti pri sprevádzaní, chvíľková strata ostražitosti, pomocné povely psovoda, štekanie, ap. Skúška SVV2.

 1. Prepad pri sprevádzaní páchateľa:

  Cieľom cviku je zabrániť v útoku figuranta na

  psovoda počas sprevádzania priamym zákrokom

  psa.

Prevedenie: Počas sprevádzania figuranta sa tento na povel rozhodcu prudko otočí do tej strany na ktorej má ochranný rukáv a zaútočí na psovoda. Pes má bez povelu okamžite útok záhryzom zastaviť. Na pokyn rozhodcu psovod psa odvolá a obaja zaujmú základný postoj. Bezprostredne na tento cvik naväzuje stráženie figuranta.

Pripomienky k vykonaniu cviku: V prípade kontaktu s figurantom sa psovod sám aktívne nebráni a ponecháva priestor na zákrok psovi. Zákrok musí pes previesť bez povelu okamžite a razantne zabrániť figurantovi v prepade.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: pokiaľ pes figuranta ešte pred samotným prepadom napadne, cvik sa ďalej neprevádza a pokladá sa za nesplnený. Rovnako nesplnený je cvik ak pes neprevedie zákrok vôbec, alebo nepustí ani na tretí povel.

Hrubé chyby: zákrok je váhavý, málo razantný, psovod k zákroku použije povel.

Drobné chyby: neochotné púšťanie, všetky nedostatky a chyby pri samotnom sprevádzaní, napádanie figuranta po pustení, pomocné povely, ap.

Skúška SVV3

 1. Stráženie páchateľa.

  Cieľom cviku je, aby pes strážil páchateľa, alebo

  páchateľov počas jeho krátkodobej neprítomnosti

  a v prípade potreby mu (im) zákrokom zabránil

  v opustení miesta.

Prevedenie: Psovod určí pomocníkovi miesto , psa položí čelom k figurantovi do vzdialenosti 3 – 5 m, psovi dá povel k stráženiu a sám sa odoberie do úkrytu vzdialeného za psom asi 25 m. Po uplynutí času predpísaného stupňom skúšky a na pokyn rozhodcu, figurant normálnym krokom začne odchádzať smerom od psa. Pes musí okamžite a tvrdo únik zlikvidovať, samostatne pustiť a dostrážiť figuranta, až do návratu psovoda. Psovod po uplynutí predpísaného času na pokyn rozhodcu opustí úkryt, príde jeden krok za psa a psa odvolá k nohe. Zaujatím základného postoja je hodnotenie cviku ukončené (SVV3). Obdobný postup je pri skúške SPO, kde pes ale stráži dvoch figurantov. Na pokyn rozhodcu sa títo začnú rozchádzať v smere od seba. Keď pes prevedie zákrok na jedného z  nich, tento sa okamžite prestane brániť a v tú chvíľu sa druhý figurant dáva na útek. Pes musí vykonať zákrok do 25 krokov od miesta stráženia. Potom je postup zhodný ako pri jednom figurantovi.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes nesmie figuranta bezdôvodne napádať, nesmie štekať vo fáze stráženia do zákroku. Zákrok musí byť prevedený bez váhania a okamžite. Pred odchodom figurant nesmie žiadnym spôsobom na seba psa upozorňovať. Pes po pustení nesmie pomocníka opustiť na vzdialenosť väčšiu ako 5 m a nesmie ho prestať až do príchodu psovoda strážiť.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku : pes figuranta bezdôvodne napadne pred časovým limitom, pes figurantovi nezabráni v úniku do 5 m od miesta stráženia, (pri zákroku na dvoch páchateľov, musí byť prevedený zákrok na druhého figuranta do 20 m od pôvodného stanovišťa), pes opustí figuranta pred, alebo po zákroku na vzdialenosť väčšiu ako 5 m. Psovod akýmkoľvek spôsobom ovplyvní výkon psa v ktorejkoľvek fáze cviku, pes samostatne nepustí po zákroku.

Hrubé chyby: váhavý a málo razantný zákrok.

Drobné chyby: obzeranie sa za psovodom, nesústredené stráženie, štekania pred zákrokom, neochotné, váhavé púšťanie, pes po pustení opakovane napáda, ap.

Skúška SVV3 (jeden figurant), skúška SPO (dvaja figuranti)

Článok 46. Ochrana psovoda

 1. Pod týmto pojmom rozumieme schopnosť psa zabrániť a zlikvidovať akýkoľvek útok figuranta na psovoda, alebo na psa. Na skúškach sa psovod sám aktívne nebráni, túto činnosť ponecháva na psovi, čím zdôrazní jeho účinnú pomoc pri obrane psovoda. Psovod sa však musí pri samotnom zákroku dostať mimo miesta zákroku (odskočiť) a ponechať dostatok priestoru zakročujúcemu psovi

 2. Pod pojmom zákrok psa, je myslená činnosť, kedy sa pes zahryzne do ochranného rukáva (malé plemená majú výnimku) a znemožní pokračovať figurantovi v ďalšom úteku, či útoku.

 3. Útok na psovoda pomocníkom môže nadväzovať na cviky:

 1. napadnutie psovoda pri stretnutí (ZM, SVV1)

 2. napadnutie psovoda pri prehliadke (SVV2, SPO)

 3. napadnutie psovoda pri sprevádzaní (SVV3, SPO)

 1. Pokiaľ je psovod, alebo pes napadnutý figurantom, musí zákrok previesť okamžite, tvrdo a bez váhania.

 2. Na povel rozhodcu sa figurant prestáva klásť odpor a psovod povelom na pustenie psa odvoláva. Povel na pustenie je možné vydať spolu s oslovením psa. Jednotlivý postup prevedenia cvikov je popísaný v čl. 45.


Článok 47. Samostatná činnosť psa.

 1. Do tejto skupiny cvikov radíme zákroky psa na figuranta, keď sa psovod nachádza vo väčšej vzdialenosti od miesta zákroku. Pes pri týchto cvikoch musí v rôznych situáciách prejaviť svoju schopnosť a unikajúceho, či útočiaceho figuranta pevným záhryzom zastaviť. Okrem tejto schopnosti je na rôznych stupňoch skúšok testovaný aj jeho postreh, rýchlosť, razancia, bojovnosť, odvaha, kvalita záhryzu ale aj odolnosť voči úderu. Následne na tieto cviky naväzujú aj cviky ovládateľnosti. Tieto cviky sú podľa jednotlivých stupňov sťažované vzdialenosťou a situáciami vzniknutými pri strete figuranta a psa. Podľa týchto situácií delíme túto činnosť na:

 1. Zadržanie od psa utekajúceho figuranta (hladké zadržanie). Cieľom cviku je, aby pes unikajúceho figuranta čo najrýchlejšie a najpriamočiarejšie dobehol a záhryzom do ochranného rukáva mu zamedzil v ďalšom úniku.

Prevedenie: Psovod so psom stoja v základnom postoji na mieste určenom rozhodcom. Psovod môže mať psa pripútaného na vodidle, môže ho držať za obojok, alebo môže byť na voľno. Figurant sa nachádza na voľnom priestranstve, alebo je v úkryte. Na povel rozhodcu figurant bez dráždenia, len s krátkym upozornením na seba krokom odchádza od psa (alebo vyjde z úkrytu a odchádza) v predpísanej vzdialenosti. Psovod vyzve figuranta aby ostal stáť, na samotnú výzvu psovoda reaguje figurant útekom. Psovod s povelom na zadržanie vypúšťa psa a sám ho okamžite nasleduje do miesta stretnutia. Keď pes figuranta dobehne, musí okamžite previesť zákrok. Keď sa psovod dostaví do vzdialenosti 3 – 5 m od miesta boja, rozhodca dáva povel k ukončeniu boja, figurant prestáva klásť odpor. Pes na povel psovoda musí figuranta pustiť a ďalej ho pozorne strážiť. Povel na pustenie spojený s menom psa je povolený. Psovod sa na pokyn rozhodcu postaví krok za psa a povelom ho odvolá k nohe.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Figurant nesmie psa dráždiť hlasom a ani iným spôsobom ho upozorňovať na svoju osobu. Pokiaľ sú súčasťou tohto cviku údery, musí ich figurant psovi zasadiť v súlade s článkom 43, bod 14.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: pes figuranta nezadrží, pes sa po zadržaní v boji, alebo údermi nechá odohnať, resp. po zákroku opustí figuranta do vzdialenosti väčšej ako 5 m.

Hrubé chyby: slabý záujem, odtrhnutie sa pri záhryze, málo razantný zákrok, opúšťa figuranta do vzdialenosti 5 m, slabá bojovnosť, pasivita, ap.

Drobné chyby: horšia orientácia na pomocníka, obzeranie sa za psovodom, reakcia na prítomnosť psovoda, pomocné povely, ap.

Skúška ZM, SVV1,2.

 1. Zadržanie s protiútokom.

  Cieľom cviku je, aby pes spočiatku utekajúceho

  a neskôr útočiaceho figuranta záhryzom do rukáva

  zneškodnil a znemožnil mu ďalšiu činnosť. Toto

  zadržanie je zároveň spojené s odolnosťou psa.

Prevedenie: Psovod so psom stoja v základnom postoji. Psovod môže psa pridržiavať za obojok. V predpísanej vzdialenosti z úkrytu vystúpi figurant a ide naprieč vymedzeným priestorom. Po prejdení 30 krokov ho psovod vyzve k zastaveniu. Na výzvu reaguje figurant bez akéhokoľvek prejavu útekom smerom od psa. Psovod vysiela psa k zadržaniu a sám ostáva pokojne stáť na mieste. Keď pes prekoná približne polovicu vzdialenosti, figurant sa na povel rozhodcu otočí a prevedie rázny protiútok na psa. Na odstrašenie psa používa výstražné mávanie palicou a krik. Pes má bez zaváhania ráznym záhryzom znemožniť ďalší útok figuranta. Figurant na povel rozhodcu prestane klásť odpor a rozhodca vydáva povel psovodovi na pustenie. Keď pes pomocníka pustí psovod pokojným krokom príde k psovi, postaví sa krok za neho a na ďalší pokyn rozhodcu odvolá psa k nohe. Zaujatím základného postoja sa hodnotenie cviku končí.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pri vystúpení figuranta tento nesmie na seba upozorňovať psa hlasom a ani iným spôsobom. Nie je prípustné, aby počas prebiehajúceho cviku zadržania, sa figurant nachádzal mimo zorného uhla psa. Predpísané údery musí figurant zasadiť v súlade s článkom 43. bod 14.

Hodnotenie: ako pri cviku hladké zadržanie.

Skúška SVV 3 , SPO.

 1. Samostatná činnosť na skúškach psov malých plemien.

  Cieľom cviku je, aby pes aktívnym odporom

  zabránil cudzej osobe odviazať ho a odviesť.

Prevedenie: Psovod priviaže psa krátkym vodidlom ku kolíku a sám odíde do úkrytu. Keď sa psovod ukryje, okolo psa prejdú niekoľkokrát vo vzdialenosti 3 – 5 m tri osoby, ktoré svojim správaním psa nijako nedráždia.

Potom na pokyn rozhodcu jedna z osôb podíde k psovi s úmyslom odviazať ho a odviesť. Pes musí figurantovi znemožniť akúkoľvek manipuláciu s vodidlom a obojkom.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes pri tomto cviku nemá košík. Aktívny odpor psa sa pokladá za dostatočný prejav.

Hodnotenie:

Nesplnený cvik: pes bez odporu strpí manipuláciu s vodidlom a nechá sa odviesť, pes prejavuje pasívnu reakciu, psovod akýmkoľvek spôsobom ovplyvňuje psa z úkrytu.

Hrubé chyby: pes je neistý, ale aktívne sa bráni, pes bezdôvodne útočí.

Drobné chyby: malé odlišnosti v správaní sa psa.


Článok 48. Odolnosť psa

 1. Odolnosť psa.

  Cieľom cviku je preveriť tvrdosť psa pri stretnutí

  s figurantom, keď na psa pôsobí hrozba úderu, alebo

  údery samostatné. Tento cvik sa prevádza

  samostatne (ZM, SVV1,2), alebo v náväznosti na

  samostatnú činnosť psa (SVV3, SPO).

Prevedenie: Samostatný cvik naväzuje bezprostredne na cvik hladké zadržanie. Psovod drží psa za obojok. Od nich odbieha figurant ktorý sa na pokyn rozhodcu v predpísanej vzdialenosti otočí, vydráždi psa a zaútočí na neho palicou. V okamihu útoku púšťa psovod vodidlo a necháva psa samostatne zakročiť. Pes musí bez ohľadu na správanie sa figuranta previesť zákrok. Psovod po vypustení psa vybieha bezprostredne za ním. Po ukončení cviku psovod psa odvoláva k nohe.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Figurant na preverenie reakcie psa uplatňuje aj svoj hlasový fond pred samotným zákrokom. Celá činnosť figuranta je riadená rozhodcom. Náznaky a údery samotné zasadzuje psovod v zmysle článku 43. bod 14. V prípade, že pes pred, alebo po údere zlyhá, figurant musí uplatňovať naďalej nátlak na psa, až kým rozhodca na základe jednoznačnej reakcie psa činnosť figuranta nezastaví. Pri tomto cviku sa púšťanie psa nehodnotí (ZM, SVV 1,2).

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: pes sa nechá od zákroku odradiť, pes zákrok prevedie, ale počas boja zlyhá.

Hrubé chyby: pes výrazne na dianie reaguje, ale v boji vytrvá

Drobné chyby: malé negatívne reakcie v správaní sa psa.


Článok 49. Ovládateľnosť psa

 1. Ovládateľnosť (púšťanie)psa po zákroku.

  Cieľom cviku je, aby pes bol aj v takej záťažovej

  situácii, ako sú cviky obrany, ovládateľný a figuranta

  na povel, či samostatne púšťal.

Prevedenie: cvik vždy naväzuje na zákrok psa. Keď figurant na povel rozhodcu prestane klásť odpor, prípadne je psovod priamo vyzvaný rozhodcom, dáva psovi povel k pusteniu. Pes má na jeden povel pomocníka pustiť a až do ďalšieho povelu ho pozorne strážiť.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Cvik je vždy hodnotený bodmi, ktoré tvoria súčasť bodového ohodnotenia príslušného cviku. V prípade, že pes na prvý povel nepustí, rozhodca umožní psovodovi dať vo vhodnom intervale ešte dva ďalšie povely na pustenie. Ak pes ani na tretí povel nepustí, nemôže mu byť priznaná žiadna bodová hodnota prislúchajúca za púšťanie. Body za prvú časť cviku sa priznávajú. Toto však platí len pre skúšky ZM a SVV1. Pokiaľ pes nepustí ani na tretí povel, alebo je nutný fyzický kontakt psovoda pri cvikoch, kde je púšťanie ich súčasťou, je celý cvik anulovaný. Toto platí pre skúšky SVV2 (výnimkou je cvik odolnosť) a všetky cviky SVV3 a  SPO. Pri cviku púšťanie nie je povolené osloviť psa menom.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: pes nepúšťa ani na tretí povel, psovod ovplyvní svojim konaním psa k pusteniu tam, kde to skúšobný poriadok nepovoľuje. Psovod osloví psa menom.

Hrubé chyby: pes nepúšťa na druhý povel, pes po pustení opakovane hryzie.

Drobné chyby: pes nepúšťa na prvý povel, kontakt na pomocníka po pustení, ap.


Oddiel IV. Špeciálne cviky

Článok 50. Stráženie predmetu psovoda.

 1. Stráženie predmetu psovoda.

  Cieľom cviku je, aby pes jemu zverený predmet

  v neprítomnosti psovoda uchránil pred odňatím

  cudzou osobou.

Prevedenie: Na určenom mieste odloží psovod psa, položí pred neho svoj predmet a odíde do úkrytu vzdialeného 25 krokov za psom. Vo vzdialenosti 3 – 5 metrov prejdú nevšímavo tri osoby. Pes nemá na ne reagovať. Potom sa jedna z osôb vracia a zo vzdialenosti 3 m sa snaží psa od predmetu odlákať. Pes musí prejaviť svoju ostražitosť. Po chvíli sa figurant snaží predmet psovi odňať, resp. ho odkopnúť. Tu musí pes zareagovať útokom. Útok musí prestať v okamihu, keď figurant prestane o predmet javiť záujem. Pes sa musí k predmetu vrátiť a zotrvať pri ňom až do príchodu psovoda. Psovod opustí úkryt na pokyn rozhodcu a vráti sa k psovi.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes má počas cviku ochranný košík. Ako predmet sa nesmie použiť súčasť výstroja, či hračka psa. Pokiaľ pes zmení počas cviku polohu, nehodnotíme to ako chybné.

Hodnotenie cviku:

Nesplnenie cviku: pes si nechá predmet odňať, alebo sa od neho nechá odlákať, pes opustí miesto stráženia a odíde, pes vo všetkých 3 častiach skúšky reaguje agresívne, psovod z úkrytu ovplyvní činnosť psa.

Hrubé chyby: agresívna reakcia v prvej časti cviku, pes po pokuse o odňatie predmetu neprestáva útočiť, akákoľvek činnosť psa, ktorá ohrozuje splnenie daného cviku.

Drobné chyby: malé zmeny správania a drobné nepresnosti.Oddiel V. Jednotné povely

Článok 51. Nástup psovoda a hlásenie.

 1. Nástup. Pred začiatkom každej kynologickej akcie necháva vedúci akcie nastúpiť všetkých psovodov so psami, kde sa prevedie inštruktáž k samotnej akcii.

 2. Hlásenie psovoda. Psovod sa pred každou disciplínou a spravidla aj po jej ukončení hlási rozhodcovi. Psovod sa predstaví menom a priezviskom, predstaví svojho psa menom a názvom chovnej stanice a ďalej uvedie, že je pripravený k preskúšaniu danej disciplíny. Počas hlásenia pes sedí pripútaný pri jeho ľavej nohe a psovod má zložené vodidlo v ľavej ruke.

 3. Rozhodca preberá hlásenie a ďalej psovodovi počas disciplín zrozumiteľne velí, resp. čo od psovoda požaduje k splneniu výkonov.


Článok 52. Povelová technika pre činnosť psa.

 1. Povely pre jednotlivé cviky a ich časti určuje skúšobný poriadok a psovod je povinný ich používať.

 2. Iné povely je možné používať výnimočne a len so súhlasom rozhodcu. Rozhodca musí byť o nich vopred upovedomený.

 3. Povely vydáva psovod spravidla na pokyn rozhodcu.

 4. Opakovanie povelov s výnimkou, kde to SP povoľuje znehodnocuje, alebo dokonca anuluje celý cvik.

 5. Pod pojmom opakovanie povelu sa rozumejú aj rôzne úkroky, posunky, zotrvanie psovoda v polohe posunkového povelu, či iné pôsobenie na psa ktoré nie je uvedené v SP.

 6. Počas cviku, tam kde to SP výlučne nepovoľuje, sa pokladá aj chválenie psa počas cviku. Psa je možné chváliť len po ukončení cviku. Odmeňovať psa potravou počas preskúšania je neprípustné.

 7. Oslovenie psa menom, pokiaľ je spojené s príslušným povelom je dovolené tak, ako to pri jednotlivých cvikoch uvádza SP.

 8. Povely pre činnosť psa delíme na zvukové (Z) a posunkové (P). Ak sú pri cviku povolené oba druhy povelov, je možné ich dávať súčasne.

 9. Posunkové povely sú podmienené podnety, ktoré sa používajú pri vytváraní potrebnej reakcie psa, alebo v takých situáciách, kde by použitie zvukového povelu narušilo, alebo znemožnilo použitie psa.

 10. Pri cvikoch, kde je pes ovládaný výlučne posunkovými povelmi, musí ich rozhodca psovodovi vydávať tiež posunkovými povelmi, a to mimo zorného uhla psa.Článok 53. Povely pre činnosť psa.

 1. Podľa zásad o rozdielnosti používanej povelovej techniky pre jednotlivé cviky, sa ďalej uvádzajú povely s rozlíšením na:

   1. povel zvukový

   2. povel posunkový, pokiaľ pes vykonáva cvik pri nohe psovoda

   3. povel posunkový, pokiaľ sa pes nachádza vo vzdialenosti pred psovodom.

 2. Stopa

   1. Hľadaj! Stopa!

   2. ukázanie rukou do priestoru nášľapu s naklonením trupu dopredu

 3. Rozlišovanie a vyhľadávanie predmetov

   1. Prines!

   2. ukázanie rukou do smeru priestoru s naklonením trupu

 4. Označovanie predmetov:

   1. Revír!, Označ!

 5. Ovládateľnosť na vodidle

   1. K nohe!

   2. Malý úder ľavou rukou na ľavé stehno

 6. Ovládateľnosť bez vodidla

   1. K nohe!

 7. Privolanie psa s pripojením, alebo prisadnutím psa

   1. K nohe!

   2. malý úder ľavou ruko na ľavé stehno

   3. upažiť a pripažiť dlaňou smerom k psovi

 8. Privolanie psa so sadnutím psa pred psovoda

   1. Ku mne!

 9. Zaujatie polohy Ľahni

   1. Ľahni!

   2. mávnuť ľavou rukou nad hlavou a trupom psa spredu dozadu

   3. vzpažiť pravú ruku a pripažiť ju spredu

 10. Zaujatie polohy Vstaň

   1. Vstaň!

   2. mierne pokrčenie a vystretie sa v kolenách

   3. zdvihnúť do výšky pása polo ohnutú pravú ruku dlaňou nahor a pripažiť

 11. Zaujatie polohy Sadni

   1. Sadni!

   2. ľahký úder ľavou rukou na ľavé stehno

   3. predpažiť pravú ruku do výšky oka dlaňou vpred a pripažiť

 12. Ponechanie psa na mieste za pohybu psovoda do polohy Ľahni

   1. Ľahni!

   2. mávnuť ľavou rukou nad hlavou a trupom psa spredu dozadu

 13. Ponechanie psa na mieste za pohybu do polohy Stoj

   1. Stoj!

   2. Ponechanie psa za pohybu do polohy Sadni

   3. Sadni!

 14. Aport voľný

   1. Aport! Pusť!

   2. Ukázať pravou rukou smerom k predmetu s naklonením trupu

 15. Aport skokom a šplhom

   1. Vpred! Aport! Pusť!

 16. Skok vysoký

   1. Vpred! Späť!

 17. Kladina nízka

   1. Vpred! K nohe!

   2. ľahký úder ľavou rukou na ľavé stehno (pri priradení sa po absolvovaní kladiny)

 18. Kladina vysoká

   1. Vpred! K nohe!

 19. Kladina vysoká obojsmerne

   1. Vpred! Späť! K nohe!

 20. Štekanie psa na povel

   1. Štekaj!

   2. pravú ruku ohnúť a vztýčeným ukazovákom vo výške očí trikrát kmitnúť proti psovi v intervaloch jednej sekundy, pripažiť.

   3. dtto

 21. Plazenie

   1. Plaz!

   2. kmitanie pravou rukou napravo a naľavo vo výške bokov

 22. Vysielanie psa vpred

   1. Vpred!

   2. pravou rukou ukázať do smeru s naklonením trupu, pripažiť

 23. Ponechanie psa na mieste dlhodobé

   1. Zostaň!

   2. Položenie ľavej ruky spredu na nos psa

 24. Prieskum terénu

   1. Revír! Späť!

   2. ukázanie pravou, alebo ľavou rukou do smeru prehliadaného terénu, pripažiť

 25. Stráženie pomocníka, pomocníkov, predmetu, samostatnosť psa

   1. Stráž!

 26. Zákrok psa

   1. Drž!

   2. ukázanie do smeru zákroku

 27. Pustenie po zákroku

   1. Pusť!

 28. Pochvala psa

   1. Dobrý!

   2. pohladkanie, potľapkanie

 29. Prerušenie nežiaducej činnosti

   1. Fuj!

   2. trhnutie vodidlom

 30. Voľný pohyb psa

   1. Voľno!

   2. Ukázanie rukou do smeru s naklonením trupu, pripaženie.