Jdi na obsah Jdi na menu
 


Národný skúšobný poriadok ZŠK-SR druhá časť

11. 8. 2007

Časť II. Metodika a popis vykonávania cvikov,

povelová technika a hodnotenie cvikov.

Oddiel I. Pachové práce


Článok 30. Stopy

 1. Pod pojmom „stopa“ sa rozumie dráha osoby, ktorá prešla terénom.

 2. Sledovanie tejto stopy (dráhy) od miesta kde bol pes psovodom na ňu navedený, až k požadovanému cieľu je cvik, ktorý nazývame činnosťou psa na stope.

 3. Pre účely výcviku, alebo skúšok sa vykonávajú cvičné stopy, ktoré majú:

 1. pachovo zvýraznený a vyznačený začiatok stopy

 2. stopa má rovné, alebo len minimálne zakrivené úseky

 3. lomy, t.j. miesta, v ktorých sa náhle mení smer stopy

 4. predmety ponechané na trase stopy a na jej zakončení

 1. Stopy delíme na:

 1. stopy vlastné, t.j. stopu zanecháva psovod..

 2. stopy cudzie, t.j. stopu zanecháva iná osoba (pomocník – kladač).

 1. Podľa náplne jednotlivých skúšok sa nároky na činnosť psa zámerne sťažujú:

 1. samotnou dĺžkou stopy (počtom krokov psovoda, alebo kladača).

 2. časovým intervalom stopy (časový rozdiel od položenia stopy až po uvedenie psa na stopu)

 3. tvarom stopy (počtom priamych úsekov, počtom a rôznymi uhlami lomov)

 4. stopami, ktoré sú prekrížené pachom ďalšej osoby (osôb), alebo vedené cez komunikácie.

 5. časovým intervalom vypracovania stopy

 6. rozdielnosťou terénnych podmienok.

 7. počtom predmetov na stope


Článok 31. Kladenie stôp a kladenie predmetov.

 1. Tvar stopy, dĺžku, jej umiestnenie v teréne, počet predmetov, ich umiestnenie a trvanie stopy určuje rozhodca vždy v súlade so znením SP. V prípade akcie, poveruje organizáciou kladenia stôp vedúceho akcie pre pachové práce. Vedúci akcie pre pachové práce zodpovedá v konečnom dôsledku za realizáciu pokynov rozhodcu tak, ako keby bol tento prítomný osobne.

 2. Pri kladení stôp a predmetov musí byť vždy prítomný rozhodca (vedúci akcie pre pachové práce). Je zakázané, aby pri kladení cudzích stôp bol prítomný psovod. Rovnako je zakázané, aby pri kladení vlastných stôp bol pes na dohľad.

 3. Stopy sa nedoporučuje klásť do takého terénu, ktorý umožňuje psovodovi a psovi vizuálnu orientáciu o trase stopy. Je žiadúce, aby sa v priebehu stopy zmenil terén, ak to podmienky dovoľujú.

 4. Časový interval od našľapania stopy po jej vypracovanie udáva SP. Časový limit udaný pri stope označuje minimálny časový interval stopy. Doporučuje sa, aby sa časový rozdiel dôsledne dodržiaval, ak však dôjde k malým časovým rozdielom, je to prípustné.

 5. Začiatok stopy. Kladač zaujme východiskovú pozíciu, zapichne identifikačnú tabuľku a urobí jeden krok vpred. Približne 1 minútu stojí na mieste, príp. v malom kruhu o maximálnom priemere 30 cm prestupuje, aby tak zvýraznil začiatok stopy. Pri tejto činnosti nesmie nohami narušovať povrchovú štruktúru terénu, a ani inak zviditeľňovať začiatok stopy. Potom vykročí smerom, ktorý mu určí rozhodca, v bežnom pochodovom tempe a bez zastavovania sa prevedie úseky a lomy podľa pokynov rozhodcu (vedúceho pachových prác) v predpísanom krokovom rozsahu a  rozloží priamo na trasu stopy predmety. Na konci stopy po položení posledného predmetu prevedie niekoľko odskokov do strany, čím výrazne preruší dráhu stopy.

 6. Lomy – skúšobný poriadok definuje dva druhy lomov:

 1. pravouhlý – lomený v uhle 90° k predchádzajúcemu smeru dráhy stopy

 2. ostrý – lomený v uhle 45° k predchádzajúcemu smeru dráhy stopy.

Lomy sa prevádzajú okamžite zo smeru dráhy stopy, bez oblúčikov, zmeny rytmu a frekvencie krokov ako aj narušovania terénu.

 1. Predmety kladené na stopu:

 1. sú zhotovené z textilu, kože, gumy, dreva a ich kombinácie. Iný materiál je neprípustný.

 2. farebne sa nesmú výrazne líšiť od farby terénu a ich rozmery sú 10x5x1 cm.

 3. každý predmet musí mať pach osoby, ktorá kladie stopy, a predmety.

 4. ako predmety nesmú slúžiť hračky psa.

 5. na akcii musia byť predmety rovnakej veľkosti a z rovnakého materiálu pre všetkých psov položené rovnako, doporučuje sa, aby predmety boli očíslované a ich číslo sa zhodovalo s číslom stopy.

 6. každý predmet môže byť použitý len raz a len pre jedného psa.

 1. Pred akciou rozhodca predmety skontroluje a schváli ich použitie.

 2. Nie je možné klásť predmety a lomy vo vzájomnej vzdialenosti menšej ako 50 krokov.

 3. Ani lomy, ani predmety nie je prípustné klásť v tesnej blízkosti výrazných orientačných bodov v teréne.

 4. Pokiaľ príslušný stupeň skúšky predpisuje položenie stopy cez cestu (chodník), deje sa tak spravidla v polovici prvého úseku vždy kolmo na používanú cestu (chodník). Pokiaľ nie je možné stopu položiť cez cestu, je povinný rozhodca jej prekríženie zabezpečiť cudzou osobou bez rozdielu času položenia.

 5. Stopa B pri skúške Psa stopára predpisuje pachový kríž. Ten sa prevádza na jednom z 90° lomov tak, že kladač postupuje po trase stopy a osoba, ktorá vytvára pachový kríž prichádza sprava, alebo zľava pod uhlom 90°, vždy z opačnej strany, kde sa bude trasa stopy lomiť. Keď sa obe osoby v konkrétnom bode stretnú, toto miesto stretnutia vytvára samotný pachový kríž, pričom kladač sa na ňom pod 90° uhlom otočí do opačného smeru odkiaľ prišla osoba vytvárajúca pachový kríž a pokračuje v ďalšom priebehu stopy. Osoba tvoriaca pachový kríž sa na mieste stretnutia otáča tiež pod 90° uhlom a odchádza pokračujúc pôvodným smerom, ktorým išiel kladač pred svojím otočením sa na lome. Osoba, ktorá vytvárala pachový kríž, musí pred a po vytvorení pachového kríža kráčať najmenej 50 krokov priamym smerom.


Článok 32. Rozlišovanie a označovanie predmetov.

 1. Rozlišovanie a označovanie predmetov je cvik, pri ktorom pes nachádza, prináša, alebo označuje predmety psovoda, alebo pomocníka. Pes predmety rozlišuje a označuje podľa:

 1. pachu stopy

 2. iného, pachovo rovnakého predmetu, ktorý bolo psovi umožnené navetriť.

 3. pachu predmetu, ktorý sa z miesta položenia, alebo úkrytu šíri.

 1. Nájdené predmety pes:

 1. označuje zaujatím vopred nahlásenej polohy (v sede, v ľahu, v stoji)

 2. prinášaním (aportovaním)

 3. zdvíhaním (len v sede a v stoji)

 1. Rozlišovanie predmetov. Pomocníci so psovodom (alebo len samotní pomocníci – SMP2), prichádzajú na miesto položenia predmetov spoločne a naraz. Pomocník, ktorého predmet má pes označiť, zanechá na východzom stanovišti ešte jeden predmet, ktorý slúži psovi na navetrenie. Predmety položia pred 20 cm vysokú a 2 m dlhú dosku do jedného radu. Potom rovnakou cestou osoby priestor opustia. Cvičebný priestor musí byť orientovaný tak, aby prípadný vietor fúkal od psa smerom k predmetom a nie naopak. Počas prípravy cviku musí byť pes v úkryte. Hneď ako sa položia predmety, psovod so psom zaujmú pozíciu vo vzdialenosti 5 krokov od položených predmetov. Psovod dáva psovi navetriť psovi svoj (alebo pomocníkov) predmet a vyšle ho k rozlíšeniu a prineseniu predmetu.

 2. Cvik rozlišovanie predmetu pomocníka sa musí prevádzať na predmet pomocníka, ktorý psovi kládol stopu.


Článok 33. Vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

 1. Vyhľadávanie predmetov je cvik, pri ktorom pes v určenom priestore vyhľadá, prinesie, alebo označí predmety, ktoré tam zanechal psovod, alebo pomocník.

 2. Podľa pachovej zhody osoby a predmetu rozlišujeme vykonanie cviku na:

 1. vyhľadanie predmetov psovoda

 2. vyhľadanie predmetov cudzej osoby.

 1. Jednotlivé rozlíšenie cvikov určuje druh a stupeň skúšky.

 2. Cvik sa realizuje tak, že psovod (alebo pomocník – podľa stupňa skúšky) prejdú stredom určeného priestoru a na obe strany rozhodia príslušný počet predmetov.

 3. Predmety sa svojou farbou nesmú odlišovať od terénu a ich plocha nesmie byť väčšia ako 100 cm2.

 4. Vyhľadávané predmety patriace psovodovi môžu byť z rovnakého materiálu. Predmety patriace pomocníkovi musia byť z rôzneho materiálu ako je to uvedené v čl. 31, bod 5, písm. a.

 5. Pri rozhodení predmetov sa psovod (alebo pomocník) pohybujú len po stredovej osi vytýčeného priestoru a to len do polovice prehľadávaného priestoru, po rozhodení sa vrátia tou istou cestou späť do východzieho bodu.

 6. Počas prípravy cviku pes musí byť v úkryte, pokiaľ je cvik pripravovaný pomocníkom, v úkryte musí byť aj psovod.

 7. Pred vyslaním psa na vyhľadanie predmetov sa mu dá očuchať iný, pachovo zhodný predmet s predmetmi ukrytými v priestore. Tento postup je z metodických dôvodov nutné dodržať aj pri cviku vyhľadania predmetov psovoda.

 8. Pri vykonávaní cviku pes nie je pripútaný a psovod nesmie opustiť os postupu.

 9. Pes môže predmety aportovať, alebo označovať.

 10. Ak pes predmety označuje, psovod opustí os postupu, pristúpi ku psovi a zdvihne predmet a ukáže ho rozhodcovi. Aj so psom sa potom vráti na os postupu odkiaľ hlásil rozhodcovi nález predmetu a až potom pokračuje vo vyhľadávaní ďalšieho predmetu.

 11. Pri hodnotení cviku nerozhoduje, v akom poradí pes rozhodené predmety nájde.


Článok 34. Všeobecné podmienky pri pachových prácach.

 1. Ak uplynie čas od položenia stopy po jej vypracovanie (podľa požiadaviek skúšky) nastúpi psovod so psom k začiatku stopy.

 2. Usporiadateľ, rozhodca, ani vedúci skúšok nezodpovedajú za neúmyselné porušenie stopy zverou, osobami, alebo inými nepredvídateľnými okolnosťami. Ak sa však takáto skutočnosť zistí počas kladenia stopy, alebo ešte pred uvedením psa na stopu, môže sa brať na tieto okolnosti zreteľ.

 3. Vo výnimočných prípadoch a tam, kde to organizácia akcie dovoľuje, je možné urobiť náhradnú stopu. O tejto možnosti vždy rozhoduje rozhodca.

 4. Ak psovod nedodrží časový harmonogram nástupu na stopu, rozhodca má právo odmietnuť ho posúdiť.

 5. Pri hlásení, ktoré podáva psovod rozhodcovi, mu oznámi, akým spôsobom pes predmety označuje. Všetky nájdené predmety musia byť označené tým istým spôsobom, ako to psovod hlásil rozhodcovi.

 6. Predpísaná výstroj pre pachové práce je : retiazkový, hladký obojok, hrudníkový (alebo bedrový) stopovací postroj, pričom nie je rozhodujúce, či sa stopovacia šnúra pripína zhora, alebo zospodu, a minimálne 10 m dlhá stopovacia šnúra. Iný doplnkový výstroj je zakázaný.

 7. Pre hodnotenie práce psovoda a činnosť psa nie je rozhodujúce, či pes na stope pracuje na stopovacej šnúre, alebo na voľno. Pri rozlišovaní a vyhľadávaní predmetov pes pracuje vždy na voľno.

 8. Stopovacia šnúra sa s výnimkou mierneho pribrzďovania postupu psa nesmie použiť na akékoľvek ovplyvňovanie činnosti psa v priebehu celej stopy.

 9. V priebehu celej stopy musí byť dodržaná vzdialenosť medzi psovodom a psom minimálne 10 m.

 10. Psovod môže psa v priebehu stopovania povzbudzovať povelmi, alebo chválením. Nesmie ho však upozorňovať na lomy a predmety. Rovnako môže postupovať psovod pri rozlišovaní predmetov.

 11. Je zakázaní počas celej stopy psa odmeňovať potravou.

 12. Ak pes nájde predmet, musí ho označiť spôsobom udaným pri hlásení. Psovod príde k psovi, predmet zdvihne a do povelu rozhodcu drží nad hlavou

 13. Ak pes predmety označuje, musí zaujať vždy rovnakú polohu pri každom nájdenom predmete tak, ako to nahlásil psovod. Ak pes predmet aportuje, nevyžaduje sa presné predsadnutie, je však nežiadúce, aby pes predmet hrýzol, alebo sa s ním hral.

 14. Po ukončení cviku nahlási psovod vykonanie cviku, jeho výsledok a odovzdá nájdené predmety.

 15. Ak rozhodca odvolá psovoda a psa zo stopy, psovod vykoná hlásenie, ako keby cvik úspešne skončil.

 16. Dokončenie stopy po odvolaní sa nedovoľuje, psovod musí odísť na označené miesto. Výnimku povoľuje rozhodca a spravidla len do označenia najbližšieho predmetu.

 17. Hodnotenie činnosti psovoda a práce psa rozoberajú Kritériá hodnotenia.

 18. Rozhodca musí ukončiť prácu psa v pachových prácach (na stope) ak:

 1. pes opustí stopu v ktoromkoľvek bode o viac ako 20 m ( psovod o 10 m)

 2. psovod bol už minimálne raz upozornený na ovplyvňovanie psa stopovacou šnúrou, alebo hlasom, alebo sa snaží sám stopu sledovať a ovplyvňovať tak v činnosti psa.

 3. neuposlúchol príkaz rozhodcu k nasledovaniu psa

 4. ak pes sleduje stopu nepresne, bez záujmu, alebo počet stratových bodov presiahol možnosť získať 70% z limitu možných získaných bodov.

 5. presiahol časový limit určený pre výkon.

 6. ak psovod pri šľapaní vlastnej stopy ani po druhýkrát nerešpektuje pokyny rozhodcu.


Článok 35. Výkon cviku pachové práce.

 1. Cieľ cviku: Pes má zachytiť začiatok stopy, sledovať ju presne a bez váhania až do konca a psovoda upozorniť na prítomnosť predmetov. Stopu musí absolvovať v príslušnom časovom limite.

Prevedenie : Položenie stopy sa vykonáva v zmysle čl. 31.tohoto oddielu. Po uplynutí časového intervalu, ktorý predpisuje príslušný druh a stupeň skúšky, vyzve rozhodca psovoda na zahájenie cviku. Psovod podá hlásenie, kde uvedie svoje meno, meno psa, druh a stupeň skúšky a spôsob, či pes predmety aportuje, zdvíha, alebo označuje. Označenie musí byť udané zaujatím konkrétnej polohy. Rozhodca ukáže psovodovi priestor nášľapu. Psovod privedie ustrojeného psa k tabuľke označujúcej začiatok stopy a  povelom HĽADAJ a STOPA uvedie psa na nášľap. Tu psovi umožní dostatočné navetrenie bez toho, aby psa nejako ovplyvňoval. Keď pes naznačí smer postupu, psovod necháva preklzávať v ruke stopovaciu šnúru a nasleduje psa zo vzdialenosti 10 m (Ak stopuje pes na voľno tiež je psovod povinný dodržať túto vzdialenosť). Pes má po stope postupovať pokojne, presne a so záujmom. Rýchlejší postup, pokiaľ nie je na úkor presnosti, nie je chybou. Keď pes v priebehu stopy nájde predmet, musí ho okamžite označiť spôsobom uvedeným v hlásení.. Ak pes predmety dvíha ,musí tak urobiť v príslušnej polohe (v sede, alebo stoji) a nesmie s nimi ísť ďalej. Ak ich označuje zaujatím predpísanej polohy, nesmie ich dvíhať. Psovod položí stopovaciu šnúru, kľudným krokom pristúpi ku psovi a zdvihne označený predmet do výšky. Na povel rozhodcu si ho vloží do vrecka, uchopí stopovaciu šnúru (môže, ale nemusí sa vrátiť na jej koniec) a povelom vyzve psa, aby pokračoval v stopovaní. Ak pes predmety aportuje, musí tak byť realizované v zmysle čl. 34, bod 12. Psovod nesmie psa upozorňovať a ani inak ovplyvňovať jeho činnosť zvlášť v blízkosti lomov a predmetov. Po ukončení práce sa odhlási rozhodcovi a odovzdá mu nájdené predmety. V tej chvíli sa ukončuje hodnotenie práce psovoda a činnosť psa.

Nesplnenie cviku: Ak psovod a pes naplnia ustanovenia článku 34, bod 18. v čo len jednom prípade písmena a – e.

Poznámka: Vzhľadom na to, že hodnotenie práce psa a činnosti psovoda na stope je rozdelené na niekoľko častí, samotné chyby sú odôvodnené v časti Kritériá hodnotenia.


Oddiel II. Cviky poslušnosti

Článok 36. Vedenie psa na skúškach

 1. Ak je pes v priamej blízkosti psovoda na vodidle, alebo voľne, musí podľa požiadaviek sedieť, stáť, alebo ležať pri ľavej nohe psovoda tak, aby pozdĺžna os jeho tela bola v smere, v akom stojí psovod. Vo všetkých polohách pri psovodovi, musia byť ramená psa na úrovni nôh psovoda. Pes sa o psovoda nemá opierať, alebo byť vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm, či prekážať psovodovi v pohybe. Pozícia psa ja vždy pri ľavej nohe psovoda.

 2. V prípade telesnej vady psovoda je možné zaujatie a vedenie psa v „zrkadlovej“ polohe pri pravej nohe psovoda. Rozhodca musí byť o takomto prípade upovedomený pri nástupe psovoda na cvičebnú plochu.

 3. V prípade cvikov, pri ktorých je pes umiestnený pred psovodom, musí stáť, sedieť, alebo ležať v predpísanej vzdialenosti tak, aby boli spolu so psovodom čelami oproti sebe.

 4. Keď je psovod v pohybe, pes sa pohybuje spolu s ním pri jeho ľavej nohe tak, aby bol svojim pravým ramenom na úrovni pomyslenej priamky medzi kolenami psovoda. Nesmie predbiehať, ani zaostávať. Rovnako je chybou, ak pes počas chôdze psovoda obťažuje (obtiera sa, vyskakuje, šteká, alebo sa pohybuje vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm od ľavej nohy psovoda, bráni mu v pohybe, ap.) V prípade, že je pes vedený na vodidle, koniec vodidla drží psovod v pravej ruke a vodidlo je voľne prevesené. Pes nesmie vodidlo napínať a ani psovod psa počas výkonu cviku psa vodidlom usmerňovať. Obojok nesmie byť zapnutý na škrtenie.

 5. Pes sa pohybuje pri ľavej nohe psovoda pri chôdzi, či obratoch, ako aj pri sadaní si k nohe psovoda. Pri zmenách smeru za pochodu, obratoch na mieste je prípustné aj obchádzanie psovoda psom. Pes však počas celej skúšky musí vykonávať obraty rovnakým spôsobom (nesmie striedať podsúvanie, či obchádzanie). V opačnom prípade sa každý obrat hodnotí ako drobná chyba.


Článok 37. Základná ovládateľnosť

 1. Zákaz nežiadúcej činnosti (Fuj), alebo voľný pohyb psa (voľno) patria síce medzi základné cviky ovládateľnosti psa a sú významné z hľadiska metodiky výcviku psa, samostatne sa však neposudzujú.

 2. Každý cvik poslušnosti začína a končí v základnom postoji.

 3. Pred vykonaním každého cviku poslušnosti je dovolené tesne pred povelom jedenkrát osloviť psa menom.

 4. Chváliť psa po vykonanom cviku je možné až po ukončení celého cviku.

 5. Privolanie psa. Tento cvik sa prevádza tromi spôsobmi. Jednotlivé cviky sú prevádzané formou, ktorú predpisuje príslušný stupeň skúšky.

 6. Privolanie psa za pohybu. Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel zanechal prevádzajúcu činnosť a samostatne, rýchlo a čo najkratšou cestou sa priradil k ľavej nohe psovoda, pohybujúceho sa priamym smerom. Po zastavení sa psovoda, musí pes rýchlo zaujať polohu v sede pri jeho ľavej nohe.

Prevedenie: Psovod so psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu vykročia v priamom smere. Na ďalší povel rozhodcu psovod odopne psa z vodidla a toto buď odloží do vrecka, alebo si ho prevesí z ľavého pleca na pravý bok. Ukázaním pravou rukou do smeru, dáva psovi povel voľno. Keď sa pes vzdiali od psovoda minimálne 10 m, na povel rozhodcu ho psovod privoláva povelom k nohe a ľahkým úderom ľavou rukou na ľavé stehno ku svojej ľavej nohe. Po priradení sa psa k ľavej nohe psovoda spoločne pokračujú v chôdzi ešte 5-10 krokov, až kým ich rozhodca povelom nezastaví. Psovod aj pes ostávajú v základnom postoji stáť a psovod psa pripne na vodidlo. Tu sa hodnotenie cviku končí.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Pokiaľ sa pes do predpísanej vzdialenosti nevzdiali, rozhodca nariadi psovodovi za pohybu zmenu smeru postupu tak, aby táto vzdialenosť vznikla. V prípade, že situáciu nie je možné navodiť, je umožnené psovodovi psa odložiť, a po prekonaní predpísanej vzdialenosti, na pokyn rozhodcu psa privolá za podmienok, ako sú uvedené v popise prevedenia tohto cviku. V takomto prípade je dvojica postihnutá stratou ako za drobnú chybu. Ak sa ani túto situáciu nepodarí navodiť, cvik sa hodnotí ako nesplnený a psovod pokračuje ďalším cvikom. Ak pes neuposlúchne na prvý povel, rozhodca dáva pokyn na druhé, resp. tretie privolanie, vždy vo vhodnom časovom intervale. V prípade neuposlúchnutia ani na tretí povel, postupuje sa v zmysle článku 11, bod 5, písmeno b., a pes musí byť zo skúšky odvolaný.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak pes ani na tretí povel nie je privolaný, alebo ak nie je možné navodiť situáciu ako je popisovaná v pripomienkach k cviku.

Hrubé chyby: Pes prichádza neochotne, so strachom, alebo až na tretí povel.

Drobné chyby: Privolanie z odloženia, pomalší príchod, príchod na druhý povel, nepresné priradenie sa, pomocné povely, obťažovanie psovoda pri príchode, iné drobné nepresnosti pri výkone cviku. (Skúška ZM – jedna z variant, SVV1)

 1. Privolanie psa k stojacemu psovodovi do polohy v sede pred psovodom..

  Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel zanechal

  prevádzajúcu činnosť a nebojácne, rýchlo a čo

  najkratšou cestou si ihneď sadol tesne pred

  psovoda.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom na povel rozhodcu vykročia priamym smerom. Na ďalší povel rozhodcu ostáva psovod stáť v smere pohybu a psovi dáva povel „voľno“. Pes sa musí od psovoda vzdialiť minimálne 10 m. Na pokyn rozhodcu na privolanie psa, psovod zaujme základný postoj v smere pohybu, a psa privoláva povelom ku mne. Pes má okamžite zaujať miesto tesne pred psovodom, nesmie ho však obťažovať. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod dáva psovi povelom k nohe. Pes rýchlo a presne musí zaujať polohu pri ľavej nohe psovoda a obaja zaujmú základný postoj. Tu sa hodnotenie cviku končí.

Pripomienky k vykonaniu cviku : Pokiaľ sa pes nevzdiali do predpísanej vzdialenosti ani na tretí povel psovoda, cvik sa nehodnotí a psovod so psom pokračujú v prevádzaní nasledujúcich cvikov poslušnosti. Psovod zaujme pri privolaní základný postoj v postavení, v akom sa nachádza pri pokyne rozhodcu na privolanie psa, t. j nezáleží na tom, kde je otočený čelom. Ak pes neuposlúchne na prvý povel, rozhodca dáva pokyn na druhé, resp. tretie privolanie. V prípade neuposlúchnutia ani na tretí povel, sa postupuje v zmysle článku 11, bod 5, písmeno b. a pes musí byť zo skúšky odvolaný.

Hodnotenie cviku:

Nesplnenie cviku: Cvik sa hodnotí ako nesplnený, ak pes ani na tretí povel nie je privolaný, cvik nehodnotíme, ak sa pes ani na tretí krát nevzdiali do predpísanej vzdialenosti.

Hrubé chyby: Pes prichádza neochotne, so strachom a na tretí povel.

Drobné chyby: Pomalší príchod, príchod na druhý povel, nepresné predsadnutie, nepresné prisadnutie, fyzický kontakt so psovodom pri privolaní, obťažovanie psovoda pri príchode, pomocné povely, iné drobné nepresnosti pri výkone cviku. (Skúška ZM – jedna z variant, )

 1. Privolanie psa z ľahu na posunok stojaceho psovoda k jeho ľavej nohe.

  Cieľom cviku

  je, aby pes na jediný posunok psovoda nebojácne,

  rýchlo a čo najkratšou cestou pribehol k psovodovi

  a okamžite zaujal polohu v sede pri jeho ľavej nohe.

  Cvik naväzuje na cvik vysielanie psa.

Prevedenie cviku : Psovod ešte pred cvikom vysielanie psa vpred dostane od rozhodcu informáciu, z ktorého z dvoch vysielaní bude cvik hodnotený. Po vyslaní psa, akonáhle tento zaujme polohu v ľahu, psovod ho na pokyn rozhodcu privoláva posunkom upažením a pripažením ľavej ruky. Pes má po pribehnutí okamžite zaujať polohu pri ľavej nohe psovoda. Tu sa hodnotenie cviku končí.

Pripomienky k prevedeniu cviku : Pokiaľ sa pes pri cviku vysielanie nevzdiali od psovoda minimálne 25 m, cvik nemôže byť hodnotený. Opakovanie vysielania už nie je možné. Oslovenie psa menom spolu s posunkom je povolené.Hodnotenie

Nesplnenie cviku: Pes nevykoná privolanie, psovod zotrváva vo fáze posunku.

Hrubé chyby: Pes nepribieha priamočiaro, príchod je neochotný, pomalý.

Drobné chyby: Pes vo fáze príchodu pri psovodovi očividne spomaľuje, nepresne prisadá, pomocné povely telom od psovoda pri príchode psa, iné drobné nepresnosti pri výkone cviku. (Skúška SVV3, SPO).

 1. Ovládateľnosť psa na vodidle.

  Cieľom cviku je, aby pes disciplinovane a presne

  sledoval psovoda pri chôdzi, pokluse, zmenách

  smeru pochodu psovoda a pri jeho obratoch za

  pohybu i na mieste.

Prevedenie cviku : Psovod so psom stojí v základnom postoji, pes je pripútaný, vodidlo psovod drží v pravej ruke a je voľne prevesené. Na povel rozhodcu psovod povelom k noheľahkým úderom ľavou rukou na ľavé stehno, vykročí priamym smerom. Pes ho nasleduje vždy úrovňou svojej pravej lopatky pri ľavom kolene. Na povely rozhodcu niekoľkokrát vykonajú poklus, obraty vľavo, vpravo bok a čelom vzad. Rovnaké obraty prevedie psovod a pes v základnom postoji. Po ich ukončení, psovod zaujme so psom základný postoj. Tu sa hodnotenie cviku končí.

Pripomienky k prevedeniu cviku : Pes môže obraty prevádzať buď obchádzaním psovoda, alebo prisúvaním sa pri jeho ľavej nohe. Ak pes používa oba spôsoby je to chyba. Psovod môže pri každej zmene smeru, alebo rytmu chôdze použiť povel a posunok spojený s menom psa. Pes nesmie byť pri zmenách smeru a rytmu ovplyvňovaný vodidlom.


Hodnotenie:

Nesplnený cvik: Pes prejavuje neochotu nasledovať psovoda, zaostáva, či sa vzďaľuje od nohy psovoda na vzdialenosť viac, ako 1 m.

Hrubé chyby: Nepresnosti v sledovaní psovoda do 1 m od nohy, ovplyvňovanie psa vodidlom, prekážanie psovodovi v priamočiarom pohybe, zaostávanie za psovodom, striedanie foriem obratov (podsúvanie s obratmi), nesústredenosť psa na daný cvik.

Drobné chyby: Pomocné povely, obťažovanie psovoda, chodenie psa mimo osi psovoda, oneskorené reakcie na povely, nepresné zaujímanie polohy pri obratoch na mieste, ďalšie drobné nepresnosti pri výkone tohto cviku.

(Skúška ZM, SVV1).

 1. Ovládateľnosť psa bez vodidla.

  Cieľom cviku je, aby pes presne a disciplinovane

  sledoval psovoda pri chôdzi, pokluse, zmenách

  smeru pochodu psovoda a pri jeho obratoch za

  pohybu i na mieste.

Prevedenie cviku : Cvik sa prevádza v rovnakom rozsahu ako pri ovládateľnosti na vodidle. Toto je ešte pred zahájením cviku buď prevesené z ľavého pleca na pravý bok, alebo skryté vo vrecku. Tento cvik je prevádzaný len na zvukový povel.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Psovod nesmie prispôsobovať rýchlosť svojho pohybu rýchlosti psa. Pes môže obraty vykonávať podsúvaním, alebo obchádzaním. Striedanie spôsobov je chybné. Psovod môže pri každej zmene smeru, alebo rytmu použiť povel spojený s menom psa.

Hodnotenie: Ako u predchádzajúceho cviku s výnimkou ovplyvňovania vodidlom. (Skúška SVV2)


Článok 38. Polohy psa, keď sa psovod nepohybuje.

 1. Tento cvik vo svojom súhrne zaisťuje, aby psovod v situácii keď sám stojí, usmernil povelom, alebo posunkom psa k zaujatiu polohy v sede, v ľahu, alebo v stoji.

 2. Sadni, ľahni, vstaň pri nohe psovoda. Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel, či posunok rýchlo presne a ochotne zaujal predpísanú polohu pri ľavej nohe psovoda.

Prevedenie: Psovod s pripútaným psom stojí v základnom postoji. Na povel rozhodcu vydáva psovod psovi príslušný povel a posunok. Pes reaguje na povely zaujatím príslušných polôh vždy tak, aby svojou pravou lopatkou bol na úrovni ľavého kolena psovoda. Psovod pred vydaním príslušného povelu môže osloviť psa menom.

Pripomienky k cviku: Psovod drží voľne visiace vodidlo v pravej ruke vo výške hrudníka a psa pri zaujatí jednotlivých polôh ním psa neovplyvňuje. Pri zaujímaní polohy pes nesmie popochádzať. Rozhodca má právo zaujatie jednotlivej polohy zopakovať, ak má pochybnosti o správnosti vykonania cviku.

Hodnotenie cviku:

Nesplnenie cviku: Ak pes neprevedie ani jednu polohu.

Hrubé chyby: Nezaujatie niektorej z polôh, fyzický dotyk na psa, pomoc vodidlom. Neochotné zaujímanie polôh, prejavy strachu ako dôsledok zlých výcvikových metód.

Drobné chyby: Popochádzanie psa, pes danú polohu zmení ešte pred vydaním povelu psovoda (výdrž v danej polohe), pomocné, alebo nesprávne povely, pomoc, pristupovanie ku psovi, obťažovanie psovoda počas cviku a iné ďalšie malé nepresnosti pri výkone tohto cviku.

 1. Sadni, ľahni, vstaň jeden krok pred psovodom. Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel rýchlo, presne a ochotne zaujal predpísané polohy jeden krok pred čelne stojacim psovodom.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu pes ostáva sedieť a psovod prevedie v priamom smere jeden krok pred psa. Na povel rozhodcu sa otočí čelom k psovi. Na pokyn rozhodcu vydáva príslušné povely k zaujatiu predpísaných polôh psovi. Po ukončení cviku sa psovod zaradí k pravému boku psa (môže psa obísť, alebo sa priradiť), zaujmú základný postoj a takto ukončia cvik. Pri tomto cviku sa vydávajú len ústne povely a je možné pred každým povelom osloviť psa menom.(Skúška SVV2).

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku, s výnimkou ovplyvňovania vodidlom.

 1. Sadni, ľahni, vstaň 25 krokov pred psovodom. Cieľom cviku je, aby pes na príslušné posunky rýchlo, presne a ochotne zaujal predpísané polohy vo vzdialenosti 25 krokov pred čelne stojacim psovodom.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu pes ostáva v sede a psovod vykročí priamym smerom. Keď prejde 25 krokov ostáva stáť. Na ďalší pokyn rozhodcu prevedie obrat a zaujme voči psovi čelné postavenie. Na základe posunkových povelov rozhodcu vydáva identické posunkové povely psovi pre zaujatie jednotlivých polôh. Na ďalší pokyn rozhodcu sa zaradí po pravom boku psa  (môže psa obísť, alebo sa priradiť priamo), zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku : Pred započatím vydávanie posunkových povelov, je možné psa jediný raz osloviť menom. (Skúška SVV3, SPO,).

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku.


Článok 39. Polohy psa pri pohybe psovoda.

 1. Cvik sleduje cieľ, aby počas pohybu psovoda a psa pes zaujal predpísanú polohu a v tejto polohe zotrval až do ukončenia cviku.

 2. Odloženie psa v ľahu za pochodu. Cieľom cviku je, aby pes počas pohybu na povel a posunok zaujal predpísanú polohu v ľahu rýchlo, presne, ochotne a vydržal v nezmenenej polohe až do príchodu psovoda.

Prevedenie cviku: Psovod s upútaným psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu vykročia priamym smerom, po prejdení asi 10 krokov na povel rozhodcu psovod odopne vodidlo a skryje ho. Na povel rozhodcu psovod povelom a posunkom usmerní psa do polohy v ľahu a sám bez obzerania sa pokračuje priamym smerom. Na ďalší povel rozhodcu ostáva psovod stáť a zaujme ku psovi čelnú polohu. Na ďalší povel rozhodcu zaujme miesto po pravom boku psa (môže psa obísť, alebo sa priradiť) a zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia. Povel a posunok spojený s menom psa je povolený.

Hodnotenie cviku:

Nesplnenie cviku: Pes nezaujme predpísanú polohu.

Hrubé chyby: Pes polohu zaujme pomaly a váhavo, pes po vydaní povelu nereaguje okamžite, ale pokračuje ešte niekoľko krokov, pes zaujme predpísanú polohu, ale do návratu psovoda ju zmení, pes nevydrží na mieste až do príchodu psovoda a opustí miesto odloženia.

Drobné chyby: Pes počas celého cviku prevedie drobnú zmenu polohy, pri príchode psovoda sa bez povelu sa zdvihne, pomocné povely telom, iné drobné nepresnosti pri výkone cviku. (Skúška SVV1).

 1. Odloženie psa za pochodu v stoji.

  Cieľom cviku je, aby pes počas pohybu na jediný

  povel zaujal predpísanú polohu v stoji rýchlo, presne

  a ochotne a zotrval v nej až do príchodu psovoda.

Prevedenie: Psovod so psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu vykročia priamym smerom. Na pokyn rozhodcu psovod povelom usmerní psa do polohy stoj a sám bez obzerania pokračuje v priamom smere najmenej 25 krokov. Na povel rozhodcu ostáva stáť a zaujme polohu čelne k psovi. Na ďalší povel rozhodcu zaujme psovod miesto po pravom boku psa (môže psa obísť, alebo sa priradiť) a zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Povel spojený s menom psa je povolený.

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku. Pri samotnom odložení ak pes vykoná niekoľko krokov na stabilizovanie polohy, nie je to chybou. (Skúška SVV2).

 1. Odloženie psa za pochodu v sede.

  Cieľom cviku je, aby pes počas pohybu na jediný

  povel rýchlo, presne a ochotne zaujal polohu v sede

  a zotrval v nezmenenej polohe až do príchodu

  psovoda.

Prevedenie: Psovod so psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu vykročia priamym smerom. Na ďalší povel rozhodcu psovod jediným povelom usmerní psa do polohy v sede a sám bez obzerania pokračuje v priamom smere. Na povel rozhodcu ostáva stáť a zaujme polohu čelne ku psovi. Na ďalší povel rozhodcu zaujme psovod miesto po pravom boku psa (môže psa obísť, alebo sa priradiť) a zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Povel spojený s menom psa je povolený.

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku. (Skúška SVV3, SPO,).


Článok 40. Prinášanie predmetov – aportovanie.

 1. Cieľom cviku je, aby pes zdvihol a priniesol predmety na to určené na povel psovoda, alebo samostatne, tam, kde donášanie predmetov nadväzuje (prinášanie predmetu na stope, ap.).

 2. Aport voľný.

  Cieľom cviku je, aby pes psovodom odhodený

  predmet na jeho jediný povel a posunok čo

  najrýchlejšie a najkratšou cestou priniesol a na povel

  ho psovodovi odovzdal.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu psovod odhadzuje aportovací predmet najmenej do vzdialenosti 10 metrov. Na ďalší povel rozhodcu psovod vysiela psa povelom a posunkom k prineseniu predmetu. Pes má predmet čo najrýchlejšie a čo najkratšou cestou priniesť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na ďalší povel rozhodcu psovod povelom psovi predmet odoberie a s predmetom v pravej ruke pripaží. Pes sedí pred psovodom. Na ďalší rozhodcov pokyn psovod vydáva psovi povel a tento si sadá k ľavej nohe psovoda, obaja zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Pes pri odhadzovaní aportu sedí neupútaný pri ľavej nohe psovoda. Povel na prinesenie môže byť vydaný až vtedy, keď je po odhodení aportovací predmet v kľude. V prípade, že psovod predmet neodhodí do predpísanej vzdialenosti, je vyzvaný k opravnému hodu. Ďalšia oprava už nie je možná. Ak nastane takáto situácia, cvik sa nehodnotí a psovod a pes pokračujú nasledujúcim cvikom. Pes má aport pevne, bez prehryzovania priniesť a držať dovtedy, až kým mu ho psovod povelom neodoberie. Pre hodnotenie nie je rozhodujúce, či pes predmet uchopí v smere od psovoda, alebo až pri jeho návrate. Pes sa k psovodovi môže priradiť, alebo ho obísť. Povel na aportovanie spojený s menom psa je povolený.

(Skúška ZM a SVV1).

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes aport neprinesie ani do min. vzdialenosti 3 m od psovoda.

Hrubé chyby: Neochotné prinášanie, vyrážanie k predmetu bez povelu, povel k aportovaniu, ak sa ešte aportovací predmet pohybuje, prinesenie predmetu do vzdialenosti 3 m od psovoda, pustenie predmetu pred povelom na jeho odobratie, zastavenie sa s prinášaným predmetom.

Drobné chyby: Prehryzovanie predmetu, fyzický kontakt s aportom na psovoda, pes nepúšťa na prvý povel, krivo predsedá, či prisadá, povely naviac, pomocné povely, a iné drobné nedostatky spojené s výkonom cviku.

 1. Aport skokom.

  Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel psovoda,

  doplnený o povel pre prekonanie prekážky, čo

  najrýchlejšie a najkratšou cestou po spätnom

  prekonaní prekážky priniesol aportovací predmet

  psovodovi a na ďalší povel mu ho odovzdal.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji pred prekážkou vysokou 100 cm. Na povel rozhodcu psovod odhadzuje aportovací predmet ponad prekážku na jej druhú stranu. Na ďalší povel rozhodcu psovod vysiela psa povelom na prekonanie prekážky. Pred dopadom psa na zem za prekážkou ho dopĺňa povelom na prinesenie. Pes má predmet dychtivo a čo najkratšou cestou so spätným prekonaním prekážky priniesť a sadnúť si tesne pred psovoda. Na ďalší rozhodcov povel psovod povelom psovi predmet odoberie a s predmetom v pravej ruke pripaží. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod vydáva psovi povel a pes si sadá k ľavej nohe psovoda, obaja zaujmú základný postoj a takto cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku: V prípade, že sa aportovací predmet nevhodne odkotúľa, psovod môže požiadať rozhodcu o zopakovanie hodu. Pes zostáva sedieť na mieste a psovod odchádza pre predmet. Na ďalší pokyn rozhodcu prevedie nové odhodenie predmetu. Ďalšia oprava už nie je možná, a ak takáto situácia nastane, cvik sa nehodnotí a psovod a pes pokračujú nasledujúcim cvikom. Pes má aport pevne chytiť a bez prehryzovania ho priniesť a až do odobratia psovodom, držať. Pre posúdenie nie je rozhodujúce, či pes predmet uchopí bezprostredne po preskoku, alebo až po otočení sa k spätnému skoku. Pes sa k psovodovi môže priradiť, alebo ho obísť. Psovod po odhodení predmetu nesmie meniť miesto. Pes sa prekážky pri skoku tam i späť prekážky nesmie dotknúť.. Povel spojený s menom psa je povolený. Povel spojený so spätným prekonaním prekážky nie je povolený.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes prekážku neprekoná v oboch smeroch, alebo prekážku obehne s aportom. Psovod psovi fyzicky pomáha., pes aport prinesie do vzdialenosti väčšej ako 3 m od psovoda.

Hrubé chyby: Vyrážanie psa za aportom bez povelu, neprekonanie prekážky v smere od psovoda. Váhavé, ťažké prekonanie prekážky, hranie sa s predmetom., pes predmet prinesie do vzdialenosti do 3 m od psovoda, pustenie predmetu bez povelu.

Drobné chyby: Nepokoj psa pred, alebo po odhodení predmetu, pes predmet prehryzuje, dotyk psa s prekážkou (každé prekonanie prekážky súvisiace s dotykom psa), pes s aportom prevedie pri prinášaní fyzický kontakt s psovodom, psovod používa pomocné povely, alebo povely naviac, pes si krivo predsedá, či prisadá k nohe, nepúšťa aport na prvý povel, pomocné povely a iné drobné nedostatky súvisiace s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV2).

 1. Aport šplhom.

  Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel psovoda,

  doplnený o povel pre prekonanie prekážky čo

  najrýchlejšie a čo najkratšou cestou po spätnom

  prekonaní prekážky priniesol aportovací predmet

  psovodovi a na ďalší povel mu ho odovzdal.

Prevedenie: Do detailov zhodné s prevedením cviku aport skokom. Výnimkou je spôsob prekonávania prekážky šplhom, ktorá sa zdoláva tak, že pes na prekážku nevyskakuje, ale vybieha a zbieha po jej stranách.

Pripomienky k prevedeniu : V prípade, že sa predmet po odhodení nevhodne zakotúľa, psovod má právo bez zrážky bodov odhodenie zopakovať, od rozhodcu si vyžiada súhlas. V takom prípade pes ostáva sedieť na mieste a psovod sa odoberie po predmet a na pokyn rozhodcu prevedie nové odhodenie predmetu. Ďalšia oprava už nie je možná. Ďalej platia všetky pripomienky z vykonania predchádzajúceho cviku, s výnimkou dotyku na prekonanie prekážky.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Neprinesenie predmetu, neprekonanie prekážky v ktoromkoľvek smere.

Hrubé chyby: Samostatné vyrážanie, ťažké prekonanie prekážky, vypadnutie predmetu po zoskoku z prekážky.

Drobné chyby: Všetky drobné chyby popísané v predchádzajúcom cviku sa vzťahujú i na aport šplhom. (Skúška SVV3, SPO,).


Článok 41. Prekonávanie prekážok

 1. Účelom tejto skupiny cvikov je, aby pes na povel dokázal prekonať rôzne druhy a typy prekážok rozličnou pohybovou technikou.

 2. Všetky rozmery prekážok uvádza Obrazová príloha tohto SP.

 3. Cviky v tomto článku delíme na :

 1. skok vysoký (prekážka 100 cm vysoká, pre malé plemená 50 cm)

 2. skok šplhom (prekážka 180 cm vysoká, prípustné tvary: forma kolmej bariéry, forma tvaru A)

 3. chôdza po kladine

 1. Skok vysoký. Cieľom cviku je, aby pes na jeden povel a posunok psovoda rýchlo prekonal obojsmerne predpísanú prekážku a posadil sa tesne pred psovoda.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji pred predpísanou prekážkou v smere a vzdialenosti, ktorú si určil psovod. Na povel rozhodcu psovod povelom a posunkom vysiela psa k prekonaniu prekážky. Pes prekážku prekonáva voľným skokom a po prekonaní v smere od psovoda, môže psovod použiť povel pre psa na spätné prekonanie. Pes sa má po jednosmernom prekonaní prekážky otočiť a tou istou cestou ju okamžite prekonať aj smerom k psovodovi, pričom si tesne sadá pred neho. Na ďalší povel psovoda sa pes priraďuje k jeho ľavej nohe, obaja zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Psovod pohybom a ani fyzicky nesmie pomáhať psovi. Pes sa pri preskoku nesmie dotknúť prekážky. Nie je rozhodujúce, či sa pes priradí obchádzaním, alebo podsunutím sa. Povel spojený smenom psa a posunkom je povolený.

Hodnotenie cviku:

Nesplnenie cviku: Pes prekážku neprekoná v oboch smeroch.

Hrubé chyby: Pes prekážku neprekoná v jednom smere, prekonanie je pomalé a neochotné, ťažký dotyk psa na prekážku.

Drobné chyby: Pes vyráža pred povelom, ľahký dotyk s prekážkou, nedostatky pri predsedaní, alebo prisadnutí, (Skúška SVV1).

 1. Skok šplhom.

  Cieľom cviku je, aby pes obojsmerne rýchlo, presne

  a ochotne prekonal prekážku a sadol si tesne pred

  psovoda.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji pred predpísanou prekážkou. Na povel rozhodcu psovod vysiela psa povelom na prekonanie prekážky. Pes sa odráža od päty prekážky , vybehne po jej stene nahor, prednými končatinami sa zachytí o vrch prekážky, prehupne sa cez jej hornú hranu a po zadnej stene zbieha dole. Preskok, či zoskok z prekážky je chybou. Pes sa po prekonaní prekážky rovnakou cestou okamžite vracia a sadá si tesne pred psovoda. Na ďalší povel psovoda sa pes priradí k jeho ľavej nohe, obaja zaujmú základný postoj a cvik ukončia. (Cvik sa nehodnotí samostatne ale spolu s prinesením aportu na skúškach SVV3, SPO,).

 1. Chôdza po nízkej kladine.

  Cieľom cviku je, aby pes presne a nebojácne

  prekonal tento druh prekážky.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja vo vzdialenosti, ktorú určil psovod pred nábehovou časťou kladiny. Na povel rozhodcu psovod vydáva povel a posunok psovi na prekonanie kladiny, pričom sa psovod pohybuje po jej pravom okraji tak, aby tempo psa na kladine spolu s jeho tempom boli v súlade. Po prekonaní kladiny sa pes na povel psovoda priradí k ľavej nohe psovoda a spolu prejdú ešte najmenej 5 krokov. Psovod sa na pokyn rozhodcu zastaví, povelom psa usmerní a obaja v základnom postoji cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Povel spojený s menom psa je povolený.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes kladinu neprekoná, alebo spadne, či zoskočí z jej nábehovej, či vodorovnej plochy.

Hrubá chyby: Zoskok z jej zostupnej plochy, váhavé, bojazlivé prekonanie kladiny, fyzická pomoc zo strany psovoda, otáčanie sa na kladine.

Drobné chyby: Vyrážanie bez povelu, príliš rýchle, alebo pomalé tempo psa, chyby pri priradení sa k nohe, či prisadnutí. Ďalšie drobné nepresnosti spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV1).

 1. Chôdza po vysokej kladine jedným smerom. Cieľom cviku je, aby pes nebojácne, ochotne a presne prekonal kladinu v predpísanom smere.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom zaujmú v psovodom zvolenej vzdialenosti základný postoj. Na pokyn rozhodcu vydáva psovod povel psovi na prekonanie vysokej kladiny, pričom sám voľným krokom pokračuje po jej pravej strane tak, aby jeho tempo a tempo psa boli v súlade. Po prekonaní zostupnej časti psovod so psom pokračujú v priamom smere ešte najmenej 5 krokov, bez toho, aby psovod psa ovplyvnil povelom. Na pokyn rozhodcu sa psovod zastaví, povelom psa usmerní a obaja v základnom postoji cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku : Povel spojený s menom psa je povolený.

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku. Ak pes pri zostupe neprejde spodné 2 priečky rebríka, zadnými končatinami, nehodnotí sa to ako chyba (Skúška SVV2).

 1. Chôdza po vysokej kladine obidvomi smermi. Cieľom cviku je, aby pes nebojácne, ochotne a presne obojsmerne prekonal vysokú kladinu.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom zaujmú, v psovodom zvolenej vzdialenosti základný postoj. Na pokyn rozhodcu vydáva psovod psovi povel na prekonanie kladiny a sám ostáva stáť na mieste. Keď pes kladinu prekoná, psovod ho jediným povelom vyzve k jej spätnému prekonaniu. Po spätnom prekonaní si pes sadá tesne pred psovoda. Na pokyn rozhodcu a následný psovodov ďalší pokyn, sa pes priradí k jeho ľavej nohe a obaja v základnom postoji cvik ukončia. Pes môže základný postoj pri ľavej nohe psovoda zaujať obchádzaním, alebo podsunutím sa.

Pripomienky k vykonaniu cviku : Povel spojený s menom psa je povolený. Psovod môže svoj postoj po vyslaní psa na kladinu skorigovať do tej chvíle, kým sa pes neotočí na spätné prekonanie. Potom už je akákoľvek zmena polohy psovoda neprípustná.

Hodnotenie cviku: Ako u predchádzajúceho cviku. Pokiaľ pes zoskočí zo zostupnej hornej časti rebríka v smere od psovoda, ale kladinu spätne absolvuje, hodnotí sa to ako hrubá chyba. Ak pes pri zostupe neprejde posledné 2 priečky zadnými končatinami, nehodnotí sa to ako chyba. Pri spätnom prekonávaní psovod môže, ale nemusí dávať povel na spätné prekonanie. (Skúška SVV3, SPO).


Článok 42. Pomocné cviky.

 1. Tieto cviky z hľadiska samostatnosti a z hľadiska metodiky označujeme ako cviky pomocné a delíme ich na:

 1. štekanie psa na povel

 2. plazenie psa

 3. vysielanie psa

 4. ponechanie psa na mieste

 5. pokojnosť psa pri streľbe.

 1. Štekanie psa na povel pri nohe psovoda.

  Cieľom cviku je, aby pes na povel a posunok

  psovoda využil svoj hlasový prejav a zaštekal.

Prevedenie: Psovod s upútaným psom stoja v základnom postoji. Na povel rozhodcu dáva psovod psovi povel a posunok znamenajúci štekanie. Pes má okamžite a nahlas minimálne tri krát zaštekať, pričom nesmie zmeniť polohu. Po ukončení cviku psovod i pes zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes nezašteká, alebo počas štekania zmení trvale polohu.

Hrubé chyby: Ojedinelé, nevýrazné štekanie, zmenenie a samostatné znovu zaujatie polohy.

Drobné chyby: Malé zmeny polohy, pomocné povely, iné drobné nepresnosti spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV1)

 1. Štekanie psa na povel v stoji jeden krok pred psovodom.

  Cieľom cviku je, aby pes na jediný povel

  niekoľkokrát hlasno zaštekal.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu psovod povelom postaví psa, tento ostáva stáť na mieste a psovod urobí jeden krok pred psa. Psovod urobí obrat tvárou k psovi a na pokyn rozhodcu vydáva psovi povel na štekanie. Pes musí minimálne trikrát nahlas zaštekať, pričom nesmie zmeniť svoju polohu. Psovod na pokyn rozhodcu zaujme postavenie po pravom boku psa, psa posadí a obaja ukončia cvik v základnom postavení.

Pripomienky k vykonaniu cvikov: v prípade, že pes zmení polohu ešte pred povelom na štekanie, rozhodca môže cvik ešte raz dať zopakovať. Ak pes zmení polohu pred povelom na štekanie opäť, cvik sa nehodnotí. Podnetom na štekanie musí byť výlučne povel psovoda. Povel spojený s menom psa je povolený.


Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes nešteká, alebo počas štekania trvale zmení polohu.

Hrubé chyby: Ojedinelé, nevýrazné štekanie, zmenenie a samostatné znovu zaujatie polohy

Drobné chyby: Malé zmeny polohy, posunutie sa do 1 m, pomocné povely, iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV2).

 1. Štekanie psa v ľahu na posunok, psovod 25 krokov pred psom.

  Cieľom cviku je, aby pes na jeden posunok

  niekoľkokrát hlasno zaštekal.

Prevedenie : Psovod stojí s neupútaným psom v základnom postoji. Na povel rozhodcu ostáva pes sedieť a psovod vykročí priamym smerom. Po prejdení 25 krokov sa zastaví a otočí sa tvárou k psovi. Na pokyn rozhodcu psa posunkom položí do polohy v ľahu a na ďalší povel rozhodcu mu posunkom dá povel na štekanie. Pes má minimálne trikrát hlasno zaštekať. Na ďalší pokyn rozhodcu sa psovod priradí k pravému boku psa, povelom ho usmerní do sedu a obaja v základnom postoji cvik ukončia. Pes nesmie zmeniť polohu a ani sa posúvať smerom k psovodovi. Oslovenie psa menom spojeným s posunkom je povolené. Psovod po vydaní povelu nesmie nechať ruku v polohe posunku..

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes nešteká, alebo počas štekania trvale zmení polohu, ponechanie ruky vo forme posunku.

Hrubá chyba: Neochotné, ojedinelé, nevýrazné zaštekanie

Drobné chyby: Malé posúvanie sa pri štekaní, nezvládnutý záver cviku, iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV3, SPO,).

 1. Plazenie psa so psovodom na 15 krokov.

  Cieľom cviku je, aby psovod so psom prekonali

  terén plazením na vzdialenosť 15 krokov.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu psovod položí psa do polohy v ľahu a sám zaľahne po jeho pravom boku. Na ďalší povel rozhodcu sa dvojica plazí určeným smerom do vzdialenosti 15 krokov. Po jej prekonaní sa psovod na pokyn rozhodcu postaví a pes ostáva v ľahu. Na ďalší pokyn rozhodcu psovod a pes zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cviku: Počas plazenia je možné robiť krátke prestávky a psa počas celého cviku chváliť, nie sa ho však dotýkať. Pes sa môže plaziť buď tým spôsobom, že ťahá zadné končatiny za telom, alebo dvíha zadnú časť tela len do tej miery, aby podsunul pod ňu zadné končatiny. Psovod môže pred povelom psa osloviť menom.(Skúška SVV2).

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes neplazí, fyzické pôsobenie na psa.

Hrubé chyby: Pes sa opakovane dvíha, obťažuje psovoda, váľa sa, psovod neplazí spolu so psom.

Drobné chyby: Pes neplazí úplne korektne, v závere cviku predčasne opúšťa miesto, či mení polohu, pomocné povely, iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku.

 1. Plazenie psa k psovodovi na vzdialenosť 15 krokov. Cieľom cviku je, aby pes na posunok psovoda ochotne a čo najpresnejšie prekonal terén plazením na vzdialenosť 15 krokov, až do tesnej blízkosti psovoda.

Prevedenie: Psovod s neupútaným psom stoja v základnom postoji. Na pokyn rozhodcu psovod povelom položí psa do ľahu a sám vykročí priamym smerom. Po prejdení 15 krov sa zastaví a otočí sa tvárou ku psovi. Na pokyn rozhodcu psovod posunkovým povelom vyzve psa k plazeniu. Keď sa pes doplazí do tesnej blízkosti psovoda, ostáva kľudne ležať. Na ďalší povel psovoda si sadá tesne pred neho a na ďalší povel sa priradí k jeho ľavej nohe. Psovod aj pes zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Pripomienky k prevedeniu cvikov: Spôsob plazenia je popísaný pri cviku predchádzajúcom. Pes sa k nohe psovoda priraďuje obchádzaním, alebo podsunutím. Pred vydaním posunku je možné osloviť psa menom. Posunkový povel je možné dávať počas celej doby, čo sa pes plazí. Pes sa nesmie dvíhať, váľať, štekať. Plazenie sa vyžaduje neprerušované.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes vykoná plazenie na úseku menšom ako 1/3 vzdialenosti, alebo ho nevykoná vôbec. Psovod použije povel.

Hrubé chyby: Pes striedavo plazí a dvíha sa, alebo sa váľa.

Drobné chyby: Pes neplazí k psovodovi priamou cestou, počas plazenia šteká, nedoplazí sa k tesnej blízkosti psovoda, pri predsednutí a prisadnutí cvik nevykonáva presne, psovod používa pomocné povely telom, iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV3,SPO.)

 1. Vysielanie psa:

  Cieľom cviku je, aby sa pes na jediný povel

  a posunok rýchlym tempom priamočiaro vzdialil do

  predpísanej vzdialenosti (v smere vytýčeného cieľa)

  a na ďalší povel psovoda okamžite zaujal polohu

  v ľahu.

Prevedenie cviku: Rozhodca pred započatím cviku určí zreteľne smery v teréne na ktoré sa jednotlivé vysielania uskutočnia. Psovod so psom zaujmú základný postoj. Psovod povelom a posunkom psa vyšle do žiadaného smeru. Pes má priamočiaro a plynulo vybehnúť do požadovaného smeru. Po ubehnutí požadovanej vzdialenosti, psovod psa povelom upraví psa do polohy v ľahu. Na tento cvik naväzuje cvik privolanie. Keď zaujme psovod a pes základný postoj, cvik sa zopakuje s cieľom posunutým o 90°, pričom východzia poloha sa nemení.

Pripomienky k vykonaniu cviku. Pes musí vybehnúť minimálne 25 m, aby mohol byť cvik hodnotený. Cvik sa skúša dvakrát za sebou, pričom cieľ jedného vysielania sa od druhého musí posunúť o 90°. Posunkový povel po vydaní nie je prípustné ponechať vo výdrži. Pri výbere trasy pes nesmie mať možnosť držať sa terénu (trasa pozdĺž plota, v riadkoch porastu, ap.). Pri ukončení cviku v ľahu sa pes môže otočiť k psovodovi. Pred povelom je povolené osloviť psa menom. Pokiaľ z vysielania nie je hodnotené privolanie, nie je podstatné a ani hodnotené na aký povel pes zaujme miesto pri ľavej nohe psovoda.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes nevykoná vysielanie ani do jedného smeru v predpísanej vzdialenosti minimálne 25 m, alebo míňa pomyslený cieľ o viac ako 20 m. (Viď schéma....) Psovod použije iný, ako predpísaný povel.

Schéma a hodnotenie vyslania psa

50m
Schéma a hodnotenie vyslania psa

určený smer vysielania psa

základné stanovište

cieľ vyslania psa

priestor nesplnenia cviku


Hrubé chyby: Pes nevykoná vyslanie do jedného smeru. Pes míňa pomyslený cieľ v odchýlke od 5 – 20 m. pri oboch vyslaniach.

Drobné chyby: Postup psa nie je priamočiary, obzeranie sa psa, pomocné, alebo opakované povely. Iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku. (Skúška SVV3, SPO,).

 1. Ponechanie psa na mieste (odloženie).

  Cieľom cviku je, aby pes na daný povel psovoda

  zaujal polohu v ľahu a v nej vyčkal až do opätovného

  príchodu psovoda.

Prevedenie: psovod so psom na vyznačenom mieste zaujmú základný postoj. Na pokyn rozhodcu psovod povelom usmerní psa do polohy v ľahu, dá mu povel zostaň a sám odchádza do predpísanej vzdialenosti. Po uplynutí doby a na povel rozhodcu odchádza psovod k ležiacemu psovi a zaradí sa po jeho pravom boku. Na ďalší pokyn rozhodcu zaujmú základný postoj a cvik ukončia.

Pripomienky k vykonaniu cviku: Pri skúške ZM psovod odchádza do vzdialenosti 20 krokov a otočí sa tvárou k ležiacemu psovi. Pri skúške SVV1 odchádza psovod do vzdialenosti 30 krokov, pričom ostáva k psovi otočený čelom. Pri skúške SVV2 psovod odchádza od psa do vzdialenosti 70 krokov a ostáva k psovi otočený chrbtom.

Pri skúške SVV3, SPO, odchádza psovod od psa do úkrytu vzdialeného 70 krokov tak, aby ho pes nemal v dohľade. Psovod pri psovi nesmie zanechať žiadny predmet. Pes sa pri tomto cviku nesmie váľať, popodchádzať, štekať, meniť polohu (s výnimkou ľahnutia si na stehno). Psovod psa na vzdialenosť nesmie psa nijakým spôsobom ovplyvňovať. Celý cvik sa vykonáva až na záver poslušnosti a je sťažený pôsobením nasledujúcej dvojice psovod, pes. Cvik nesmie byť vykonávaný na začiatku poslušnosti, ale vždy musí poslušnosť ukončovať.

Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes nezotrvá na určenom mieste, psovod akýmkoľvek spôsobom ovplyvňuje psa k zotrvaniu na mieste, ponechanie predmetov, alebo častí výstroje pri psovi.

Hrubé chyby: Pes čiastočne opustí miesto do 2 m od miesta odloženia.

Drobné chyby: Plazenie, popodchádzanie do 2 m, štekanie, zmena polohy, váľanie sa, iné drobné nedostatky spojené s výkonom tohto cviku. Všetky druhy a stupne skúšok.

 1. Pokojnosť psa pri streľbe.

  Cieľom cviku je zistiť stupeň pasívnej obrannej

  reakcie psa pri nárazovom a silnom hluku.

Prevedenie: Streľba sa skúša pri cvikoch poslušnosti tam, kde je pes mimo kontaktu so psovodom (odloženia za pohybu, vysielanie, dlhodobé odloženie, ap. Zakazuje sa strieľať pri aportovaní). Zo vzdialenosti 20 m od psa sa v priebehu 5 sekúnd 2 x vystrelí z pištole kalibru 6 – 9 mm. Počas prevádzania celej poslušnosti sa sleduje reakcia psa nielen na streľbu, ale na všetky hluky, ktoré vyplývajú z okolitej prevádzky. Pes musí byť pri týchto zvukoch pokojný a nesmú ho vyrušovať pri vykonávaní cvikov.

Pripomienky k vykonaniu cviku: ak z reakcie psa nie je zjavný a jednoznačný prejav na účinky nárazového zvuku, rozhodca má právo overiť si jeho reakciu aj ďalšími výstrelmi zo vzdialenosti 10 m. Prirodzená reakcia psa (napr. otočenie hlavy do smeru výstrelu a pod.) sa nehodnotí.Hodnotenie:

Nesplnenie cviku: Pes reaguje útekom, alebo nie je schopný vykonávať ďalšie cviky. Pokiaľ pes vykazuje túto reakciu, cvik sa anuluje a z celej skúšky musí byť odvolaný.

Hrubé chyby: Agresivita, alebo také prejavy, ktoré sú ešte zvládnuteľné, ale znehodnocujú výkon jednotlivých cvikov, napríklad štekanie.

Drobné chyby: Pri tomto cviku sa nehodnotia. Všetky druhy a stupne skúšok.